Helsepersonell som har vore på reise bør testast for koronavirus

Helsepersonell som vel å reisa til "grøne land" utanom Norden, bør testast etter at dei kommer heim og før dei har nær kontakt med pasientar eller brukarar.

Dei bør òg ha ein særleg merksemd ved eventuelle symptom. Utanlandsreiser - òg til "grøne land" - kan representera ein auka risiko for smitte av koronavirus inn i helseinstitusjonar dersom smittespreiinga på staden ein reiser til er høgare enn ved arbeidsstaden.

Helsepersonell som får besøk i heimen sin frå karantenepliktige land, bør vera særleg oppmerksam på smittefare. Personellet bør ha ein dialog med arbeidsgjevaren sin om besøket i forkant, slik at det kan takast nødvendige forholdsreglar for å unngå auka risiko for overføring av smitte.

Arbeidsgjevar bør ha eit system for å kartlegga om tilsette og vikarar som har pasientnært arbeid, har vore eksponert for koronavirus eller vore på utanlandsreise siste 10 dagar.

Det er arbeidsgjevar sitt ansvar å sikra at personell som arbeider med pasientar og andre brukarar, ikkje representerer unødig auka risiko for å bringa smitte inn i helseinstitusjonane, eller i pasientens/heimen til brukaren. Samtidig ligg det òg i kravet til forsvarleg utøving av yrke at helsepersonellet sjølv må vise naudsynt varsemd. Vurderinga av om dei kan representera ein risiko for at smitta blir spreidd til pasientar/brukarar eller til anna helsepersonell høyrer og til kravet om forsvarleg utøving av yrket.

Elles viser vi til faglege råd på Folkehelseinstituttet sine nettsider https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Informasjonen over er sendt til alt helsepersonell i Noreg frå Helsedirektoratet.

Kontaktpersonar