Utslippstillatelse for Svindland AS i Flekkefjord kommune

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Svindland AS gitt utslippstillatelse i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 16.

Svindland AS har søkt om utslippstillatelse for sin kjøttbearbeidende virksomhet med utslipp til Lundevannet i Flekkefjord kommune. Bedriften søker om en produksjonsramme for inntil 1000 tonn pølse per år. Utslipp fra pølsefabrikken består hovedsakelig av organisk stoff og fett.

Fylkesmannen har i tillatelsen blant annet stilt krav om kontroll av utslipp til vann og støy fra virksomheten. Bedriften skal også etablere måleprogram som fanger opp alle utslippsparametere av betydning og utslippskontrollen skal sikre at grenseverdiene ikke overskrides. For detaljerte rammer og krav viser vi til vedtak og tillatelse som er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 jf. forurensningsloven § 16. 

Vedtaket om tillatelse kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29. Ev. klage sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller som e-post til fmavpost@fylkesmannen.no innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem.