Tillatelse til mudring/sprengning og dumping av masser i sjø i Farsund kommune

Fylkesmannen i Agder ga 28. juni 2019 Kystverket Nordland tillatelse til mudring/sprengning og dumping av masser i sjø i Farsund kommune. 

Formålet med tiltaket er å utdype og utvide farleden i innseilingen til havneanleggene i Farsund kommune for å øke sikkerhet og tilrettelegge for effektiv sjøtransport. Utdypingen omfatter tre grunner.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 22-6. Tillatelsen er gitt på visse vilkår, og du finner den ved å følge lenken til høyre på denne siden. 

Kontaktpersonar

Dokument