Ukjent fiskesykdom hos laks

Fisken har åpne sår med en sekundær soppinfeksjon. Årsaken til sårene er ukjent.
Fisken har åpne sår med en sekundær soppinfeksjon. Årsaken til sårene er ukjent. (Foto: Rune og Steffen Bergstøl)

Det er funnet syk laks i flere elver på Øst- og Sørlandet siden laksefisket begynte i år. Fiskere bes om å ta forholdsregler for å unngå mulig smitteoverføring. Meld også fra til Mattilsynet og Fylkesmannen hvis dere oppdager syk eller død laks. 

Mattilsynet ble varslet om syk og død fisk i Enningdalselven i Halden kommune 22. mai 2019 og i Sandvikselven i Bærum kommune 6. juni. Årsaken sykdommen er foreløpig ukjent, men kjente fiskesykdommer som furunkulose og andre meldepliktige sykdommer er ikke påvist.

Å vite hva dette er blir som å lete etter en nål i høystakken, hvor man heller ikke vet hvordan nåla ser ut. Så lenge årsaken er ukjent er det vanskelig å vite alvoret og om dette kan spre seg til en stor andel av bestanden eller kun berøre enkeltfisk. Det innføres derfor en del midlertidige hastetiltak som har som formål å begrense smittefaren.

Syk fisk i Agder

Fredag 7. juni var det funn av mulig syk fisk i Mandalselva. Ettersom den ene hadde vært død noen dager og den andre sleit seg av kroken var dette alarmerende gitt erfaringene fra Enningdalselven, men vanskelig å ta videre. Bilder av den døde laksen ble sendt til Veterinærinstituttet. Neste dag ble det landet to opplagt syke fisker i Tovdalselva. Disse ble overlevert til Mattilsynet som sendte de videre til Veterinærinstituttet.

De påfølgende dagene er det rapportert inn mulig syk fisk i Nidelva og en sannsynligvis «frisk» fisk i Otra. Etter dette er det fanget syk fisk i Bjerkreimselva i Rogaland. Selv om antallet syk fisk er lavt i de fleste elvene er det grunn til å ta dette alvorlig når så mange vassdrag er rammet.

Forebyggende tiltak

Mattilsynet sendte ut en pressemelding 7. juni om hvilke krav som gjelder for å forebygge spredning av sykdomssmitte i norske elver og vassdrag.

  • Det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag.
  • Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag skal tørkes eller desinfiseres, med for eksempel Virkon, før de flyttes til andre steder

Meld fra om syk fisk

Veterinærinstituttet og Mattilsynet jobber i håp om å oppklare saken raskt. I mellomtiden ber Fylkesmannen om at observasjoner innrapporteres til Mattilsynet avdeling Agder og til Fylkesmannen i Agder, fmavfkr@fylkesmannen.no. Syk fisk som landes av fiskere kan innleveres til Mattilsynet. Fisken skal oppbevares kjølig og ikke fryses.

Flere av elvelagene har innført egne regler knyttet til fangst. Eksempler på lokale regler er:

• Gjenutsetting av laks er ikke lenger tillatt

• Syk laks skal leveres oppsynet / Elveeigarlaget, og teller ikke på kvoten

• Observerer fiskere syk laks eller hvis man får syk laks med skader skal man fortløpende melde til kontaktperson eller fiskeoppsynet i elva. Elveeigarlag vil melde videre om eventuelle funn til Mattilsynet og Fylkesmannen.

Desinfeksjon av utstyr og andre tiltak

Vi vil her presisere at det kan være klokt å desinfisere utstyr når man forflytter seg mellom deler av elva som adskilles av ulike «hindre». Hindre som ikke berører frisk fisk kan være en absolutt barriere for syk fisk. Desinfisering gjøres da for å minimere sannsynlighet for smittespredning.

Fisk skal ikke gjennutsettes som følge av at åpne sår eller høyt stressnivå gir fisken redusert immunforsvar. Den kan derfor bli «syk» som følge av håndtering.

Det har vært noe diskusjon om fisketrapper skal stenges. Inntil videre råder vi til at de holdes åpne slik at man ikke får ansamlinger av «syk» fisk nedstrøms trappene. Høy tetthet gir også stress. Frisk fisk kan da passere normalt og spre seg til alle deler av elva.

Per i dag vet vi ikke om disse rådene vil bidra til å dempe presset, men inntil videre prøver vi å være litt overforsiktig. Samtidig er det viktig å huske på at det ikke er unormalt at fisk dør eller får sopp. Det unormale er mengde elver og tidspunkt på året.