Fiskeforvaltning

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis meir

Aktuelt:

  • Sjølaksefisket er i gang! Sesongen er 20. juni til 18. juli, med helgefredning fra fredag klokken 18.00 til mandag klokken 18.00. Registrering av årets fiskere er avsluttet.
  • Miljødirektoratet har sendt ut forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag på høring. Høringsfristen er 6. september 2020.
  • Mandalselvas villakssenter åpnet 20. juni. 

 


24.06.2020

Høring av nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Miljødirektoratet har sendt forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, på høring med høringsfrist 6.9.2020. 

14.06.2019

Ukjent fiskesykdom hos laks

Det er funnet syk laks i flere elver på Øst- og Sørlandet siden laksefisket begynte i år. Fiskere bes om å ta forholdsregler for å unngå mulig smitteoverføring. Meld også fra til Mattilsynet og Fylkesmannen hvis dere oppdager syk eller død laks. 

31.05.2019

Ingen endringer i fiskereglene for Melhusfossen i Audna i 2019

Ulovlig krøking (hukking) av laks har vært et problem i Melhusfossen. Miljødirektoratet opprettholder allikevel dagens fiskeregler, men forutsetter at fiskerettseierforeningen og grunneiere intensiverer innsatsen mot ulovlig fiske.

20.03.2019

Nytt i 2019 om rapportering av fiske etter laks og sjøaure

Miljødirektoratet har gjort noen endringer i kravene til rapportering av fiske etter laks og sjøaure. Det er endringer både for elvefisket og for sjøfisket. Det skal nå også rapporteres fangst av regnbueørret og pukkellaks.

20.04.2018

Ålens vandring bør bedres også i Norge

I anledning den internasjonale fiskevandringsdagen 21. april, setter vi søkelyset på den mystiske ålen. Fra å være vanlig er ål i dag truet.

13.03.2018

Foredragene fra TEFA-seminaret 2018

Årets TEFA-seminar 8. mars ble en suksess. Det var over 100 påmeldte som fikk med seg en rekke gode foredrag om forsuring, kalking, fisk, elvemusling og krypsiv samt erfaringer etter den store flommen i oktober 2017. Foredragene er nå tilgjengelige her.

29.08.2017

Foredrag om fisk, kalking og vassdragsforvaltning

Her finner du lenker til foredrag fra fagsamlinger, kurs og seminarer om fisk, kalking og andre vassdragstilknyttede emner som Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har arrangert eller vært medarrangør til.

04.04.2017

Foredragene fra sjøørretseminaret på Fevik 23.-24. mars 2017

Foredragene fra det interregionale seminaret om sjøørret som ble avviklet på Strand hotel Fevik 23. og 24. mars 2017, er nå tilgjengelige her.

03.03.2017

Sjøaure i fokus - lær mer på seminar

Forvaltning av sjøaurebestandene og leveområdende deres er tema for to spennende seminarer på Agder i mars.

23.01.2017

Evaluering av handlingsplanen for innlandsfisk i Sira- og Kvinavassdraget

Handlingsplanen for innlandsfisk i regulerte deler av Sira- og Kvinavassdraget skal evalueres og gjennomgås for å se om det er behov for endringer. Det er laget et revidert forslag til program for prøvefiske for de neste fem årene. Kommentarer og innspill kan sendes til Fylkesmannen innen 1. mars.

Fleire nyhende