Innspill til nasjonal ramme for vindkraft på land

Vindturbiner og veier i Lista vindkraftverk setter store spor i terrenget.
Vindturbiner og veier i Lista vindkraftverk setter store spor i terrenget. (Foto: Pål Alfred Larsen)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Den skal bidra til at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt, når det søkes om konsesjon. Nå inviteres kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter til å gi sine innspill om viktige regionale interesser.

Oppdraget

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal i samarbeid med andre etater identifisere de mest egnede områdene for vindkraft på land. Områdene skal velges ut med utgangspunkt i vindressurser og nettkapasitet, og avstemmes mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn.

Arbeidet er bestilt av Olje- og energidepartementet (OED), og skal leveres innen 1.4.2019. OED har utsatt fristen fra 31.12.2018 for å ivareta gode muligheter for medvirkning.

Fem områder i Agder skal analyseres

NVE har valgt ut 43 analyseområder i Norge. Fem av disse berører Aust- og Vest-Agder. I det videre arbeidet skal NVE gjøre en overordnet arealanalyse av disse for å komme frem til de mest egnede områdene for vindkraft i Norge. Det skal benyttes et standardisert skjema for å fange opp viktige interesser på et overordnet nivå. Områdene er store, og det skal vurderes svært mange temaer, så detaljeringsgraden må dermed bli lav.

Avgrensning av de fem analyseområdene for vindkraft på land som berører agderfylkene (område 9 - 13).

NVE gjennomfører analysene i samarbeid med andre nasjonale etater. Sammen har disse mye informasjon om relevante interesser i områdene. Det kan allikevel finnes ytterligere lokal og regional kunnskap om arealene som kan være relevante for analysene. NVE ønsker derfor å gi lokale og regionale myndigheter muligheten til å komme med innspill om viktige regionale forhold i analyseområdene.

Lokal og regional medvirkning

NVE ønsker dialog og medvirkning underveis i prosessen, og arrangerte blant annet to informasjons- og innspillsmøter i juni 2018. Ett med lokale og regionale myndigheter der alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter var invitert til å komme på møtet. Det andre møtet ble holdt for interesseorganisasjoner.

NVE er ute etter faglig informasjon av overordnet karakter. Dette kan for eksempel være informasjon om friluftslivsområder med regional verdi eller om regional bestandsutvikling for viktige arter. I denne runden er det ikke relevant med detaljerte opplysninger om for eksempel hekkelokaliterer for fugl eller pågående arbeid med reguleringsplaner. Vi påpeker at dette er en innhenting av faglig informasjon, og ikke en generell høring av den nasjonale rammen for vindkraft.

Denne innspillsrunden er først og fremst for å sikre seg at man fanger opp tilstrekkelig informasjon for gjennomføring av arealanalysene. Når NVE har levert sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft, vil OED vil gjennomføre en høring av forslaget. Det vil da være muligheter for å gi politiske innspill og generelle synspunkter på den nasjonale rammen.

Hva gjør Fylkesmannen?

Fylkesmannen vil gi innspill på fagområdene naturvern, biologisk mangfold, friluftsliv, landskap mv, Vi har derfor opprettet en prosjektgruppe med kompetanse på disse områdene. Gruppa vil samle inn mest mulig av kjent informasjon og videreformidle til NVE. Vi oppfordrer også kommunene, fylkeskommunene og frivillige organisasjoner til å bidra med den kunnskapen de sitter inne med, ved å gi innspill til NVE innen fristen 20. oktober 2018.

Fylkesmannen bistår også Miljødirektoratet med innspill til innholdet i de temavise fagrapportene som er laget og med konkret vurdering av de analyseområdene som faller innenfor deres region.

Elisabeth Kaddan koordinerer Fylkesmannens arbeid med innspillene. Per Ketil Omholt er kontaktperson for innspill om arter og Pål Alfred Larsen for innspill om friluftsliv og kartdata. Se kontaktinformasjon i høyre kolonne.

Frist for innspill til NVE

Fristen for å gi innspill til NVE er den 20. oktober 2018. Eventuelle innspill sendes til nve@nve.no.

Mer informasjon om prosjektet

Informasjon om bakgrunn, status, metode, temarapporter og analyseområder er å finne på www.nve.no. Kart over analyseområdene er lagt ut på nettsidene både som pdf-filer og nedlastbare kartdatafiler til bruk i GIS-programvare.