Energi


01.10.2018

Innspill til nasjonal ramme for vindkraft på land

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Den skal bidra til at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt, når det søkes om konsesjon. Nå inviteres kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter til å gi sine innspill om viktige regionale interesser.

08.05.2016

Omfattende miljøkrav til revisjon av konsesjonsvilkår for Sira-Kvina-reguleringen

Fylkesmannen krever i sin høringsuttalelse at Sira-Kvina Kraftselskap gjennomfører en rekke miljøtiltak for å bøte på skader vassdragsreguleringene har medført.

29.01.2016

Kan regulering av Knabeåna og Solliåna gi mer kraft OG mer laks?

Sira-Kvina kraftselskap har søkt om tillatelse til å overføre vann fra Knabeåna og Solliåna i Kvinavassdraget til Siravassdraget. Fylkesmannen peker i sin høringsuttalelse på sentrale tema som må ivaretas, for at reguleringen totalt sett skal gi miljøgevinst i Kvinavassdraget.

24.04.2015

Innsigelse til Drangsåna kraftverk i Farsund kommune

Et kraftverk i Drangsåna vil være svært negativt for elva som landskapselement og badeeldorado for allmennheten. Miljøvernavdelingen reiser derfor innsigelse til planene om kraftutbygging.

13.01.2015

NVE sa nei til Siragrunnen vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag avslått søknaden om konsesjon for Siragrunnen vindkraftverk i havet utenfor Flekkefjord og Sokndal kommuner.

07.07.2014

Fylkesmannens miljøvernavdeling reiser innsigelse til småkraftverk

NVE har i vår hatt 10 småkraftsaker i Flekkefjord og Kvinesdal på felles høring. Fylkesmannens miljøvernavdeling reiser innsigelse til 5 av de 10 prosjektene.

07.02.2014

Innsigelse til Skveneheii vindpark, nordre planområde

Fylkesmannen reiser innsigelse til konsesjon for det nordre planområdet, Stuttjørnhei, i Skveneheii Vindpark, Åseral kommune. Innsigelsen er begrunnet i at denne delen av vindkraftverket vil gi betydelige negative konsekvenser for villrein og landskap.