Tillatelse til forbrenning av avfall på Hestemyr i Risør kommune

Team Tec får teste avfallsforbrenning i microanlegg i ett år fra 1. august 2016

Fylkesmannen har gitt tillatelse til å etablere et avfallsforbrenningsanlegg på Hestemyr avfallsanlegg i Risør kommune. Tillatelsen er midlertidig og gjelder fra 01.08.2016 – 01.08.2017. Det er satt vilkår om utslipp til luft samt støy fra anlegget. Fylkesmannens vedtak er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 29, jf. §§ 11 og 16, og kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker.

Se hele tillatelsen med vilkår i høyre marg.