Barnehagene får en aktivitetsplikt som skal sikre alle barn er trygt og godt barnehagemiljø

Nå har Stortinget vedtatt endringer i barnehageloven. 

Endringene, som skal gjelde fra 1. januar 2021, skal bidra til at: 

  • De ansatte i barnehagene handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø
  • Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med og melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø
  • Barnehagen får ansvar for å utarbeide en skriftlig plan med egnede tiltak
  • Alle barnehageeiere skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter
  • Kommunen skal likebehandle kommunale og private barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet
  • Utdanningsdirektoratets skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager

 

 

 

Endringene i barnehageloven trer i kraft 1. januar 2021, men unntak av lovens del IV, ny §§ 56 i barnehageloven, om økonomisk tilsyn.

 

Her finner du vedtak til lov om endringer i barnehageloven.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2019-2020/vedtak-201920-132/