Fritak fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk i videregående opplæring

Elever på studieforberedende studieprogram som er sterkt rammet av dysleksi eller har spesifikke språkvansker, kan søke Fylkesmannen om dispensasjon (fritak) fra vurdering med karakter i fremmedspråk, dersom individuell tilrettelegging ikke er mulig. Eleven skal ikke være med i eksamenstrekket for fremmedspråk. Eleven får ikke fritak fra opplæringa i faget. Dispensasjonen gjelder ikke engelsk.

 

Kunnskapsdepartementet har i egen instruks av 3. april 2017 gitt Fylkesmannen fullmakt til å innvilge dispensasjon i fremmedspråk. Instruksen ble revidert 30. august 2017. Les instruksen her.

Hvem kan få innvilget dispensasjon?

Hva må søknaden inneholde?

Hvordan søke?

Hva betyr det å få dispensasjon?

Søknader som ikke er behandlet før eksamen gjennomføres


Hvem kan få innvilget dispensasjon?

Dispensasjon vil kunne være aktuell for personer som oppfyller følgende vilkår:

  1. Personen er elev i videregående opplæring – studieforberedende utdanningsprogram
  2. Personen er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdig opplæringsmuligheter

Eleven må gå på studieforberedende program i offentlig eller privat videregående skole (friskole). Privatister er ikke omfattet av ordningen.


Hva må søknaden inneholde for at Fylkesmannen skal kunne vurdere om du kvalifiserer til fritak?

Du må minst ha én av følgende dokumentasjon:

  • vedtak om spesialundervisning i 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen fordi du er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker
  • vedtak om spesialundervisning i 2. fremmedspråk fra videregående opplæring fordi du er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker
  • en uttalelse fra sakkyndig om at det er åpenbart at tiltak gjennom spesialundervisning i 2. fremmedspråk ikke vil føre til at du får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen fordi du er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker.

I tillegg må du ha:

  • Vurdering/rapport fra sakkyndig instans (for eksempel PPT eller Statped) om at du har dysleksi eller spesifikke språkvansker og graden av disse vanskene.
  • Bekreftelse fra skolen om at du er elev på studieforberedende utdanningsprogram ved skolen.
  • Uttalelse fra skolen som sier noe om hvilken individuell tilrettelegging som er forsøkt i videregående opplæring eller i grunnskolen i fremmedspråket.

Hvordan søke?

Du må selv søke om dispensasjon og sende den til Fylkesmannen i ditt fylke. Spør gjerne skolen din om råd når du skal søke.

Søknaden sendes per brev eller elektronisk via sikker melding til Fylkesmannen:

Brev: Fylkesmannen i Agder, Ragnvald Blakstads vei 1, 4838 Arendal

Sikker melding: www.fylkesmannen.no/melding

 

Hva betyr det å få dispensasjon?

Elever som har fått dispensasjon får halvårsvurdering med karakter, sluttvurdering i form av standpunktkarakter og skal heller ikke delta i eksamenstrekket. På vitnemålet føres det i stedet for karakter koden «FAM02» (Fritatt for vurdering med karakter). Eleven får altså ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fremmedspråket (nivå I, nivå II eller nivå I+II).

Eleven får underveisvurdering og halvårsvurdering uten karakter.  

Dispensasjonen medfører ikke fritak fra opplæring i fremmedspråk i videregående skole.


Søknader som ikke er behandlet før eksamen gjennomføres

Dersom en elev har søkt om dispensasjon etter eksamenstrekket (15. mai i 2019) gjennomfører eleven eksamen på ordinær måte. Dersom søknaden blir innvilget blir eksamen annullert jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-37.

Det er ikke mulig å søke dispensasjon på tidligere gjennomførte fag.

Klageinstans i slike saker er Utdanningsdirektoratet. Eventuelle klager sendes til Fylkesmannen i Agder.

Kontaktpersonar