Skjema for miljøvern

Nedanfor kan du laste ned elektroniske skjema, malar og vegleiarar innan miljøvernområde. Dokumenta kan sendast som e-post eller skrivast ut og postleggast på vanleg måte.

Om ikkje anna er oppgitt på skjemaet, skal dette sendast fmropost@fylkesmannen.no eller Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga, postboks 59, 4001 Stavanger.

Gje gjerne tilbakemelding om det er feil i dokumentlenkene.

AVFALL, INDUSTRI, AVLØP    
Sjekkliste for BAT-konklusjoner waste management
 
Årsrapportering anlegg for farleg avfall   
Årsrapportering 2018 anlegg for farleg avfall      
Årsrapportering omlastings- og sorteringsanlegg avfall    
Årsrapportering 2018 sorterings- og omlastingsanlegg avfall
 
Vegleiar for utfylling omlastings- og sorteringsanlegg
 
Årsrapportering kasserte bilvrak / bilopphuggere  
Årsrapportering oppsamlingsplass bilar (nynorsk)
Årsrapportering oppsamlingsplass biler (bokmål)
Søknad avfallsanlegg
Søknad utsleppsløyve industri  
Søknad utslippstillatelse industribedrifter (bokmål)
Veiledning til søknad utslippstillatelse
 
Søknad biogassanlegg    
Søknad etablering og drift biogassanlegg (nynorsk)
Søknad etablering og drift biogassanlegg (bokmål)
Søknad tiltak i sjø, mudring, utfylling  
Søknadsskjema tiltak, mudring og utfylling i sjø
Veileder søknadsskjema tiltak i sjø, mudring utfylling
 
TILTAK I VASSDRAG    
Søknad fysiske tiltak i vassdrag
Melding til Fylkesmannen om verksemd etter forureiningsforskrifta  
Meldingsskjema kap.24 asfaltverk (nynorsk) 
Meldingsskjema kap.24 asfaltverk (bokmål)  
Meldingsskjema kap.26 fiskeforedlingsverksemd (nynorsk) 
Meldingsskjema kap.26 fiskeforedlingsbedrifter (bokmål) 
Meldingsskjema kap.27 forbrenning av reine brensle (nynorsk) 
Meldingsskjema kap.27 forbrenning av rene brensler (bokmål) 
Meldingsskjema kap.28 anlegg for kjemisk elektrolytisk overflatebehandling (nynorsk) 
Meldingsskjema kap.28 anlegg for kjemisk elektrolytisk overflatebehandling (bokmål) 
Meldingsskjema kap.29 mekanisk overflatebehandling vedlikehald metallkonstruksjonar inkl skipsverft (nynorsk) 
Meldingsskjema kap.29 mekanisk overflatebehandling vedlikehold metallkontruksjoner inkl skipsverft (bokmål) 
Meldingsskjema kap.30 pukkverk (nynorsk) 
Meldingsskjema kap.30 pukkverk (bokmål) 

Klage EE-avfall
   
Veileder og forklaring til utfylling av klageskjema om EE-avfall
 
Klageskjema EE-avfall (kasserte elektriske elektroniske produkt) (nynorsk) 
Klageskjema EE-avfall (kasserte elektriske elektroniske produkt) (bokmål)


Kommunale avløp, rapportering avvik
 

Melding om uønska utslepp frå verksemder (nynorsk)
Melding om uønsket utslipp fra virksomheter (bokmål)
Rapportering utilsikta avvik kommunalt avlaupsnett, akutt utslepp  
Rapportering planlagt avvik kommunalt avlaup   

OPPDRETT, SJØFISKE, KALKING
  
Årsrapport for landbasert akvakulturanlegg produksjonsåret 2018  
Registrering av nye sjøfiskere, lenke til Lakseregisteret - Sjølaksefiske  
Rundskriv tilskotsordningar 2019 - lenke til Regjeringen.no 
Kalkingstilskot 2019 - lenke til elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet