Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


07.09.2020

Lisensfelling av jerv startar 10. september

Kvota er på to dyr og er felles for heile rovviltregion 2 (Aust-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold).

20.08.2020

Avslag på søknad om å felle gaupe i beiteområdet til Botnedalen beitelag

Fylkesmannen avslår søknad om å få felle ei gaupe i Botnedalen i Tokke kommune etter at det blei observert to sauer på svøm i Botnedalsvannet 17. august.

17.07.2020

Løyve til å felle 1 gaupe i delar av Tokke og Kviteseid kommunar

Fylkesmannen har gjeve løyve til å felle 1 gaupe i delar av Tokke og Kviteseid kommunar.  Løyvet gjeld i sju - 7 - dagar fram til torsdag 23. juli kl.12.00. Kviteseid saualslag er ansvarleg for fellingsforsøket.  

10.06.2020

Høg rovviltberedskap i beitesesongen

Ein ny beitesesong er i gang i Vestfold og Telemark, og vi har høg beredskap for å handtera hendingar med rovvilt gjennom sommaren med eigen beredskapstelefon, sms-varsling og informasjonsverksemd.

30.01.2020

Kvotejakt på gaupe starter 1. februar

Her kan du lese mer om kvoter, jaktområder, pliktig registrering og annen nyttig informasjon.

20.11.2019

Kvotejakt på gaupe i 2020

Rovviltnemnda i region 2 (Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud) har fattet vedtak om kvotejakt på gaupe i 2020.

08.10.2019

Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt

1. november 2019 er søknadsfrist for erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt.

09.09.2019

Lisensfelling av jerv i rovviltregion 2

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt kvote for lisensfelling av jerv i 2019/2020.

03.04.2019

Utvidet kvote for lisensfelling av ulv

Rovviltnemda i region 2 har utvidet lisensfellingskvoten for regionen med to ulv. 

19.01.2019

Erstatninger for tap av sau og lam til fredet rovvilt i Telemark i 2018

Det har i fjor blitt behandlet 34 søknader om erstatning for tap av sau og lam til fredet rovvilt.