Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre

I mai 2018 la Regjeringen fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Meldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget 20. november 2018. Utgangspunktet for Leve hele livet er blant annet en erkjennelse av at gode løsninger ute i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak kan spres i større grad til andre.

Reformen vil tilrettelegge for at gode, lokale løsningene spres og implementeres rundt om i kommunene. Leve hele livet består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor det svikter i tilbudet til eldre i dag. Løsningene bygger på hva eldre, pårørende, politikere, interesseorganisasjoner, ledere ansatte, frivillige og forskere har sett fungere i praksis.

Reformen legger opp til at eldre skal få brukt ressursene sine og dekket behovene sine i de ulike fasene av alderdommen. Det handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet.

Sammen skal KS, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V), Utviklingssenter for sykehjem i Telemark (USHT-T) og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark utgjøre et regionalt støtteapparat for kommunene, for å bidra til at målet om å ta i bruk gode løsninger for fremtidas eldre nås. Det skal etableres formelle samarbeidsstrukturer mellom partene, og arbeidet organiseres i et bredt samarbeid med kommunene og aktuelle aktører, der kommunenes svar på spørsmålet om hva som er viktig for den enkelte kommune, skal vektlegges.

Det regionale støtteapparatets oppgaver skal være:

  • Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke
  • Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler
  • Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid
  • Invitere til læringsnettverk og erfaringsdeling mellom kommunene

Se også oversikt over samarbeidsaktører til høyre i artikkelen. 

Fylkesmannen skal 

  • koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden
  • sammen med det regionale støtteapparatet ha ansvar for spredning og implementering av Stortingsmelding nr. 15 Leve hele livet i vår region

For satsingen Leve hele livet i Vestfold og Telemark er det laget en 5-årig plan.