Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen

Regjeringen har lagt opp til en vekst i frie inntekter til kommunene i 2021 på mellom 1,6 og 2,0 milliarder kroner.

Revidert nasjonalbudsjett
Kommuneøkonomien er styrket i revidert budsjett for 2020 med 5,5 milliarder kroner. Hvis kommunenes merutgifter knyttet til koronautbruddet videreføres utover de 3 månedene som er hensyntatt i regjeringens forslag, reduseres kommunenes handlingsrom.

Havbruk
Regjeringen har foreslått å innføre produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret fra 2021. Kommunenes andel av Havbruksfondet foreslås redusert. Det er ikke klart hvordan disse endringene vil slå ut på økonomien for kommunene i Troms og Finnmark.

Skjønnsrammen
Skjønnsrammen til kommunene er i 2021 foreslått til 850 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 100 millioner kroner fra 2020.

Kommunestruktur
Fylkesmennene vil fortsatt ha en sentral rolle i den videre dialogen med kommunene om dagens kommunestruktur.

----------------------------

Fylkesmannen har utarbeidet et notat som oppsummerer de viktigste punktene punktene i revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen. Notatet er revidert, sist 18. mai. 

Det reviderte notatet finner du her