Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager

Bydeler, kommuner, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å tilby vanntilvennning og svømmeopplæring for barn i barnehager, kan nå søke om tilskudd for 2020. 

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag, foreninger og organisasjoner til å gjøre en ekstra innsats for å styrke barns svømmeferdigheter. Midlene skal brukes til tiltak som gir barn i barnehage vanntilvenning og svømmeopplæring slik at de blir tryggere i vann.

 

Mål med tilskuddet
Målet med tilskuddet er at barn i førskolealder får tilstrekkelig mulighet til vanntilvenning og svømmeopplæring slik at de kan bli trygge i vann og bedre sine svømmeferdigheter.

Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter knyttet til vanntilvenning og svømmeopplæring til barna. Kostnader til transport til/fra svømmehall kan også dekkes av tilskuddet. Kostnader som overskrider tilskuddet må dekkes av mottaker av tilskuddet. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.

 

Målgruppe for tiltaket
Målgruppen er barn i alderen 4-6 år, som går barnehage og er bosatt i Oslo og Viken.

 

Hvem kan søke om tilskudd?
Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan søke om tilskudd til vanntilvenning og svømmeopplæring.

 

Søknadsfrist for 2020
Siste frist for å søke om midler er 30. november 2020. 

Barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan sende søknader direkte til Fylkesmannen. 

Vi behandler søknader fortløpende så lenge vi har midler til dette tiltaket.

 

Tildelingskriterier

 • Det kan søkes om 1900 kroner per barn.
 • I søknaden skal det fremgå hvor svømmeopplæringen skal foregå.
 • Søknaden skal også inneholde en kort beskrivelse av selve opplegget.

 

Bruk av midlene

 • Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng.  
 • Gutter og jenter skal få et likeverdig tilbud.
 • Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna, f.eks. leie av svømmehall, lønn til svømmeinstruktør mm.
 • Tilskuddet kan også benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall.
 • I søknader som gjelder for både kommunale og private barnehager skal det fremgå tydelig hvor mange kommunale og private barnehager som inngår i søknaden.
 • Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag/organisasjonene må selv dekke øvrige kostnader ut over tilskuddet.

 

Oppfølging og kontroll
Tilskuddsmottakerne skal rapportere til Fylkesmannen om bruk av midlene. Vi bruker informasjon fra tilskuddsmottakerne i vår rapportering om tiltaket til Utdanningsdirektoratet.

Siste frist for rapportering er 15. januar 2021.

Tilskuddsmottakerne skal i sin rapport informere om følgende:

 • Antall barn fra kommunale og private barnehager som har deltatt og gjennomført svømmeopplæringen
 • Antall gutter og jenter
 • Varighet/antall timer som er tilbudt barna

Fylkesmannen kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
30.11.2020 23:59:00
Målgruppe:
Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Rapporteringsfrist:
15.01.2021 23:59:00

Kontaktpersoner