Skjønnsmidler til små private eller ideelle barnehager

Tilskuddsordningen retter seg mot barnehager, som ikke er en del av et større konsern og får økonomiske problemer som følge av kravene til grunnbemanning i barnehageloven § 18 andre ledd.

I særlige tilfeller kan Fylkesmannen etter søknad fra kommuner vurdere en skjønnsmessig kompensasjon.

For å bli vurdert til en mulig kompensasjon må følgende vilkår oppfylles:

  1. Barnehagen kan ikke ha mer enn 45 alderskorrigerte barn
  2. Barnehagen må være en privat eller ideell barnehage
  3. Barnehagen kan ikke være del av et konsern
  4. Barnehagen må kunne dokumentere at den får økonomiske problemer og at disse skyldes innføringen av bemanningsnormen

Det er videre relevant å informere om at, dersom de kommunale barnehagene i 2018 oppfylte bemanningsnormen, kan ikke private barnehager søke på denne ordningen. Dette henger sammen med at det kommunale driftstilskuddet for 2020 allerede ivaretar private barnehagers behov for økt tilskudd som følge av bemaninngsnormen.

For fullstendig informasjon om ordningen, se brevet vårt i menyen for høyre.

Søknadsfrist:
31.05.2020 00:00:00
Målgruppe:
Oslo kommune og kommuner i Viken
Ansvarlig:
Stab for kommuneøkonomi, intern kontroll og analyse
Hvem kan søke:
Kommuner