Oppfordrer turfolket til å ta vare på naturen

Norske nasjonalparker, naturreservater og landskapsvernområder kan by på flotte naturopplevelser. Samtidig kan økt bruk av disse flotte områdene by på utfordringer som slitasje og forsøpling. Derfor er det viktige at alle undersøker hva som er lovlig i de aktuelle områdene og opptrår varsomt i naturen.  

- I Oslo og Viken opplever vi at flere av våre verneområder har fått et økende antall besøkende. Vi synes det er flott at flere og flere ønsker å bruke naturen og verneområdene, men vi ser dessverre at det samtidig fører til mer forsøpling og slitasje. Vi har også hatt flere tilfeller hvor enkelte har tatt seg mer til rette enn hva loven tillater, sier avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth i klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Ulovlige inngrep i verneområder

Fylkesmannen har i løpet av våren fått flere hevendelser angående ulovlig hogst, forsøpling, oppsett av gapahuker og større bålplasser i våre verneområder. Noen av disse inngrepene har vært så alvorlige at vi har valgt å anmelde saken:

Lillomarka naturreservat

Vi ble varslet om ulovlig hogst og oppsett av en gapahuk med en stor bålplass inne i Lillomarka naturreservat i Oslo kommune. Her var det hugget ned mange trær som var brukt til gapahuk og ved. Bålplassen var forsøplet med glass og annet søppel. Inngrepet var så alvorlig at Fylkesmannen valgte å anmelde forholdet. Dette inngrepet er fortsatt under etterforskning.

Hogst, Lillomarka naturreservat

Slik hogst av trær er ikke forenlig med et naturreservat. Her fra Lillomarka naturreservat.

 

Slattumsrøa naturreservat

Statens naturoppsyn ble varslet om hogst og oppsett av en gapahuk/hytte inne i Slattumrøa naturreservat. Her var det hugget mange små og noen større tær som var brukt til å sette opp en liten «hytte» på 2x3 meter med bålplass. Her vurdere Fylkesmannen og anmelde forholdet.

Hytte med bålplass funnet inne i Slattumsrøa naturreservat.

Hytte med bålplass funnet inne i Slattumsrøa naturreservat.

 

Bjerkåsholmen naturminne

I mai anmeldte Fylkesmannen skader på Bjerkåsholmen naturminne. Det var tydelig spor etter bruk av slagredskaper og i tillegg var det løsnet mye stein med håndkraft. Vi mistenker at det er amatører som har vært på jakt etter fossiler. Bjerkåsholmen er vernet for å ta vare på et område for forståelse av Oslofeltes fossilførende bergarter, og derfor er det forbudt å gjøre inngrep i bakken der.

Fylkesmannen har god dialog med politiet

- Politiet merker også en tendens til at flere folk ferdes i marka. Dette er positivt, men vi har mottatt flere anmeldelser relatert til ulovlige inngrep og forsøpling. Vi ser alvorlig på disse sakene, da man her ofte snakker om sårbare områder. Slike handlinger ødelegger i tillegg naturopplevelsen for mange som ønsker å nyte urørt natur. Overtredelser er straffbart og rammes ganske strengt.  Den som utfører ulovlig hogst i verneområder risikerer bøter på flere tusen kroner, sier Svenn Roger Gundersen, politioverbetjent – Miljøkrimkoordinator i Øst Politidistrikt.

- Som utgangspunkt skal man ha grunneiers tillatelse for å utføre et hvert tiltak, men det er selvfølgelig forskjell på å skjære av en kvist til en seljefløyte enn å hogge ned titalls trær for å bygge gapahuk eller hytte, sier Gundersen.

Vi i Politiet oppfordrer derfor folk til å undersøke hvem som er grunneier, eller om de befinner seg i et område med restriksjoner, slik som verneområder, før de foretar seg noe. Eksempelvis hogger trær for å lage bål, gapahuk, eller hytte, avslutter Gundersen.

Når man ferdes i verneområder skal lovverket følges

Verneområder er viktig for å ta vare på arter, naturtyper og landskap. De fire viktigste verneformen vi har i Norge er nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder og marine verneområder. Fylkesmannen i Oslo og Viken har ansvar for over 600 verneområder. Det er veldig viktig at du som besøkende på forhånd undersøker hva som er lovlig i det området du besøker. Informasjon om restriksjoner og verneområdene kan du finne ved å gå inn på lovdata.no. Søk så på det aktuelle området.

 Eksempler på restriksjoner i verneområder kan være:

  • Forbud eller begrensinger for sykling.
  • Forbud mot bål/grilling eller bål/grilling bare tillatt på oppmerkede plasser.
  • Forbud mot motorisert ferdsel.
  • Ferdselsforbud under gitte deler av året.

I mange naturreservater (verneområder) er plante- og dyrelivet vernet mot forstyrrelse, skade og ødeleggelse. Dette innebærer at du ikke har lov til å hugge trær, flytte på eller ødelegge død ved eller forstyrre og skade plante- og dyrelivet på annen måte.