Avfallsregelverk blir midlertidig lempet på – midlertidige forskrifter - korona

For å unngå at avfall hoper seg opp som følge koronasituasjonen gis avfallsanlegg midlertidig tillatelse til å motta og mellomlagre mer avfall enn det som følger av deres tillatelse etter forurensningsloven.

2. april 2020 ble det vedtatt to midlertidige forskrifter som utvider aktørenes mulighet til å motta og mellomlagre ordinært avfall og farlig avfall. Dette gjelder virksomheter som allerede har tillatelser til mottak og mellomlagring fra Fylkesmannen og kommunale gjenvinningsstasjoner, og gjelder for særskilt opplistede avfallsfraksjoner.

Unntakene gjelder for en begrenset periode og skal kun tas i bruk dersom det er nødvendig som følge av koronapandemien. Utvidet lagringsmengde gjelder fram til 1. september 2020, og skal fra denne dato være tilbake til normalt nivå. Årlig mottaksgrense vil gjelde ut 2020. Perioden kan bli forlenget av Miljødirektoratet dersom det er behov. Trykk på lenkene under for å gå til det to forskriftene: 

Forskrift om midlertidig utvidelse av rammer for mottak og mellomlagring av ordinært avfall

Forskrift om midlertidige unntak fra avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall med vedlegg og krav i tillatelser

Det er viktig at de som tar kravene i bruk setter seg inn i kravene slik de er detaljert i forskriftene. Veiledning til forskriften finnes på Miljødirektoratets hjemmesider, under tema «mellomlagring av avfall».

Meldeplikt til Fylkesmannen i forkant

Dersom unntaksbestemmelsene i de to forskriftene tas i bruk, skal virksomheten sende melding til Fylkesmannen og opplyse om det.

Miljødirektoratet følger situasjonen nøye og er i tett dialog med avfallsbransjen, næringsliv og kommuner, og vurderer i samarbeid med fylkesmennene ulike tiltak for å sikre nødvendig avfallshåndtering. Fylkesmannen oppfordrer derfor alle til å følge med på Miljødirektoratet sine hjemmesider.