Tillatelse til utslipp av tunnelvaskevann fra Vålerengtunnelen

Statens vegvesen har fått tillatelse til utslipp av renset tunnelvaskevann fra Vålerengtunnelen i Oslo kommune. Klagefrist er 3. mars 2020. 

Vi har gitt Statens vegvesen tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av renset tunnelvaskevann fra Vålerengtunnelen. Vaskevannet skal slippes til Alnaelva, via kommunalt avløpsnett og videre til Oslofjorden. I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse. 

For detaljerte rammer og vilkår vises det til vedtaket og tillatelsen (2020.0049.T) i menyen til høyre. 

Klage
Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 3. mars 2020

En eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at klager merkes med referanse 2019/37614. 

Kontaktpersoner

Dokumenter