Tillatelse til mudring ved Båtstø i Frogn kommune

Vi har ferdigbehandlet søknad om tillatelse til mudring ved Båtstø (gbnr. 59/198) i Frogn kommune i forbindelse med etablering av en ny vannledning. Vi gir tillatelse på nærmere vilkår. Vedtaket kan påklages innen 14. februar 2020.

Vi mottok den 03. september 2019 søknad fra Båtstø Vel om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i forbindelse med etablering av en ny vannledning ved Båtstø (gbnr. 59/198) i Frogn kommune. Vannledningen skal knytte 200 hytter til offentlig vannforsyning. 18. desember 2019 fattet vi vedtak om tillatelse til tiltaket. Tillatelsen gjelder mudring av inntil 40 m3 innenfor et areal på 35 m2, ned til -1 meter. Mudringsmassene skal leveres til godkjent deponi. Tillatelsen - med endringer av 10.12.2020 - gjelder til 15. mai 2021, med forbud i perioden 15. februar – 30. april og i perioden 1. juni til 15. september.

 

Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 16. I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket. Vedtaket og tillatelsen til mudring er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket viser vi til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

 

Klagegang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er satt til 14. februar 2020. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse 2019/46180.