Tillatelse til mudring og tildekking i sjø ved Bispevika i Oslo kommune

Fylkesmannen gir Bjørvika Infrastruktur AS tillatelse til mudring og tildekking i sjø i Oslo kommune. Klagefrist på vedtaket er 21. februar 2020.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 15.05.2019 mottatt søknad fra Bjørvika Infrastruktur AS om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og tildekking av sjøbunn i Bjørvika i Oslo kommune.

Bjørvika Infrastruktur AS planlegger etablering av «Bispekilen», som blir nytt sjøareal i allmenningen i Bispevika. Tiltaket omfatter utgraving av eksisterende grunn og mudring av inntil 400 m3 i området mellom Rostockgata og Kong Håkon 5.s gate i Oslo kommune. Tiltaket omfatter også en eventuell tildekking av inntil 370 m2 i Bispekilen etter mudring dersom ny sjøbunn fortsatt er uakseptabelt forurenset. Oppstart av anleggsarbeidene planlegges i februar 2020, med ferdigstillelse i løpet av 2022.

Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 16. I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket. Vedtaket og tillatelsen til mudring er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket viser vi til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 21. februar 2020. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. Referanse: «Klage på vedtak om tillatelse i sak 2019/30898.»