Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om utfylling i Sandvikselva - Sandvika elvepromenade

Høringsfrist:
20. januar 2021

Bærum kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Sandvikselva i Bærum kommune. 

Publisert 09.12.2020

Det skal lages en ny kaifront og bryggekonstruksjon ved Rigmorbrygga i Sandvikselva. Tiltaket innebærer at det må etableres en erosjonssikring og støttefylling mot brygga. Det søkes om å fylle ut inntil 500 m3 masser (200 m3 ± 300 m3) innenfor et område på inntil 400 m2 (170 m2 ± 230 m2) i elva.

Tiltaksområdet ligger like ved munningen til Sandvikselva. Elva har flere viktige naturverdier og er også et viktig friluftsområde. Sandvikselva er blant annet viktig for anadrom fisk som laks og sjøørret, og det forekommer også elvemusling i vassdraget.

Det har blitt gjennomført sedimentundersøkelser i tiltaksområdet som viser at bunnen er forurenset. For å unngå spredning av partikler og miljøgifter ved utfyllingsarbeider, planlegger tiltakshaver å etablere partikkelsperre som et avbøtende tiltak.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 20. januar 2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/11666. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

Høringsfrist:
20. januar 2021