Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Thorbjørnrød massedeponi i Fredrikstad kommune


Høringsfrist 23. oktober 2020 23:30

Multiconsult AS søker, på vegne av Råde Graveservice AS, Fylkesmannen om tillatelse til mottak og deponering av rene masser ved Thorbjørnrød massedeponi (gbnr. 35/1) i Fredrikstad kommune.

Sammendrag av søknaden

Råde Graveservice AS driver Thorbjørnrød massedeponi for rene fyllmasser på gbnr. 35/1 i Fredrikstad kommune. Kapasiteten på dette deponiet er 50 000 m3. På grunn av stor etterspørsel i markedet for deponering av rene masser, søker Råde Graveservice AS om å utvide Thorbjørnrød massedeponi til ca. 1 200 000 m3. Søknaden er i tråd med kommunens reguleringsplan for området med plannavn Thorbjørnrød massedeponi (datert 20.06.2019). Reguleringsplanen finnes på Fredrikstad kommune sine nettsider.

Massedeponiet skal benyttes til rene masser (ikke-forurensede jord- og steinmasser) og etter avslutning vil det benyttes til nydyrking av jordbruksareal eller tilbakeføres til skog med stedegen vegetasjon.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Råde Graveservice AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 23.10.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «Høringsuttalelse i sak 2019/56067».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.