Høring av søknad om ny tillatelse etter forurensningsloven – MOVAR IKS – Fuglevik avløpsanlegg i Moss kommune


Høringsfrist 01. september 2020 00:00

Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 26.02.2020 mottatt søknad fra MOVAR IKS om ny tillatelse etter forurensningsloven for Fuglevik avløpsanlegg i Moss kommune.

Bakgrunn

MOVAR IKS har i dag to avløpsanlegg som er regulert etter kapittel 14 i forurensingsforskriften, Fuglevik RA og Kambo RA. Styret i MOVAR IKS har vedtatt å legge ned Kambo RA og overføre avløpsvannet til Fuglevik RA.

Fuglevik RA fikk ny tillatelse etter forurensningsloven datert 28.02.2008 med krav om sekundærrensing fra 1.1.2020. MOVAR IKS søkte Fylkesmannen om utsettelse av sekundærrensekravet og fikk endret tillatelse 8.2.2018 med ny frist for innføring sekundærrensing til 1.3.2026. Dagens tillatelse vil ved ferdigstilling av nytt anlegg ikke lenger være dekkende for driften av Fuglevik avløpsanlegg. MOVAR IKS søker derfor om ny tillatelse.

Sammendrag av søknaden

Søknaden omfatter utslipp av kommunalt avløpsvann til Ytre Oslofjord fra nye Fuglevik renseanlegg. Fuglevik vil motta avløpsvann fra Moss, Rygge og Vestby, samt 3 av 4 tettsteder i Våler. Det nye anlegget vil behandle avløpsvann fra totalt ca. 85 000 personer. Dette tallet inkluderer, etter MOVARS beregninger, fremtidig vekst i tettstedet frem til 2056. Antall personekvivalenter (pe) i maksuke etter NS 9426 er beregnet til 192 000 pe i 2056. Samlet belastning per 2019 for Fuglevik RA og Kambo RA er beregnet til 121 754 pe.

I dag føres renset avløpsvann og overløpsvann fra Fuglevik renseanlegg via to utløpsledninger 500 meter ut fra land og slippes ut på 50 meters dyp i Oslofjorden. Det kan være aktuelt å etablere en ny utløpsledning for nye Fuglevik RA. Den vil få tilnærmet samme utslippspunkt i resipient som dagens utløpsledninger.

Søknaden omfatter også drift av dagens hovedledning for avløpsvann inn til Fuglevik RA (ca. 3 km), ny hovedledning fra Kambo renseanlegg til Fuglevik RA og pumpestasjon med overløp (til Mossesundet) ved eksisterende Kambo RA. Resterende ledningsnett tilhører kommunene og er derfor ikke omfattet av denne søknaden.

MOVAR IKS søker om forurensningsforskriftens minstekrav til rensing av avløpsvann til følsomt område, som er

  • minst 90 % reduksjon av fosfor
  • minst 70 % reduksjon av BOF5 eller at utslippskonsentrasjonen ikke overstiger 25 mg O2/l ved utslipp
  • minst 75 % reduksjon av KOFCR eller at utslippskonsentrasjonen ikke overstiger 125 mg O2/l utslipp.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra MOVAR IKS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 01.09.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2020/8720» (saksnummer).

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.

 

Kontaktpersoner