Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til massedeponi – Moss næringspark


Høringsfrist 21. august 2020 23:30

Feste NordØst AS søker, på vegne av Skolt Næringspark Moss AS, Fylkesmannen om tillatelse til mottak og deponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser ved Moss Næringspark (gbnr. 3/3139 og 3/2148) i Moss kommune. 

Sammendrag av søknaden

Feste NordØst AS søker på vegne av Skolt Næringspark Moss AS om disponering av ikke forurensede jord- og steinmasser fra Bane Nors dobbeltsporprosjekt igjennom Moss by. Massene vil benyttes til etablering av skjermingsvoller og opparbeidelse av områdene I/L7 til I/L12 ved Moss Næringspark i tråd med kommunens reguleringsplan.

Det søkes om å ta imot jord- og steinmasser som tilfredsstiller grenseverdiene for tilstandsklasse 1 i veileder TA-2553/2009 fra Miljødirektoratet, «Helsebaserte tiltaksklasser for forurenset grunn». Grenseverdiene for tilstandsklasse 1 tilsvarer normverdiene i forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1. Massene vil bestå av jord og steinmasser, samt noe sprengstein.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Feste NordØst AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 21.08.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/38427».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.

Kontaktpersoner

Dokumenter