Høring av utkast til forvaltningsplan for Nordbytjern landskapsvernområde


Høringsfrist 03. august 2020 00:00

Vi har høringsutkast til forvaltningsplan for Nordbytjern landskapsvernområde ute på høring. Alle kan uttale seg til planen innen 3. august 2020.

Landskapsvernområdet ble vernet i 1999, og formålet med vernet er å bevare kvartærgeologiske former og ulike innsjøer av grytehull-typen. Ifølge verneforskriften kan det utarbeides forvaltningsplan for området. Planen skal fremme verneformålet og sikre en enhetlig forvaltning av landskapsvernområdet gjennom konkrete retningslinjer for bruk, skjøtsel, informasjon og tilrettelegging.

Forvaltningsplanen er utarbeidet av Ullensaker kommune, som frem til 1. november 2019 hadde forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet. Etter 1. november 2019 fikk Fylkesmannen i Oslo og Viken tilbake forvaltningsmyndigheten. Det er derfor vi som har ansvar for å ferdigstille planen og sende den ut på høring.

Planen gir en beskrivelse av verneområdet, inkludert naturgrunnlaget med verneverdier og kjent kulturhistorie. Videre beskrives brukerinteresser og utfordringer i forhold til verneforskriften. Planen tar opp trusler mot naturverdiene, lister opp ulike forvaltningsutfordringer og hvilke tiltak som bør gjennomføres for å møte disse utfordringene.

Høringen skal gi grunneiere og andre interessenter mulighet til å uttale seg om innholdet i planen. Høringsuttalelsene sendes på e-post til adressen vår fmovpost@fylkesmannen.no innen 3. august 2020.

Vi vil etter høringen gjennomgå og sammenfatte høringsuttalelsene og foreta de endringene høringen gir grunnlag for. Den godkjente planen vil bli sendt høringspartene. Utkastet til forvaltningsplan kan lastes ned til høyre på denne siden. Ønsker du en papirversjon av forslaget til forvaltningsplan så ta kontakt med oss, kontaktperson finner du til høyre på denne siden.