Søknad om tillatelse til mellomlagring av næringsavfall, Yggeseth Næringspark i Asker kommune


Høringsfrist 18. september 2019 00:00

Franzefoss Gjenvinning AS søker om tillatelse til mellomlagring av ballet næringsavfall ved Yggeseth Næringspark.

Fylkesmannen har 29. oktober 2018 mottatt søknad fra Franzefoss Gjenvinning AS om tillatelse til mellomlagring av ballet næringsavfall ved Yggeseth Næringspark gbnr. 70/3, i Asker kommune. Revidert søknad ble mottatt 18. juni 2019.

Vi har mottatt anmodning om utsatt frist fra Asker kommune, Heggedal Vel og Heggedal Nærmiljøsentral. Vi har besluttet å utsette den generelle høringsfristen for alle berørte parter, frem til 18. september 2019.

Sammendrag av søknaden

Da Franzefoss Gjenvinning AS sitt anlegg i Sandvika skal legges ned i løpet av 2019, må mellomlager for brensel utenfor brenselssesong flyttes. Virksomheten ønsker å flytte mellomlageret til Yggeseth Næringspark i Asker. Etableringen vil skje på toppen av Yggeseth deponi som nå er nedlagt og i etterdriftsfase. Den omsøkte aktiviteten skal foregå innenfor et område som er regulert til avfallshåndtering iht. «Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Yggeset Avfallspark, del av gbnr. 70/1, 70/3 og 70/1» vedtatt 14. juni 2001.

Franzefoss Gjenvinning AS søker om å mellomlagre sortert, ballet næringsavfall som skal til senere forbrenning. Avfallet inneholder hovedsakelig papp, papir, plast, treverk og tekstiler (98 % av totalen). Avfallet vil ikke inneholde farlig, våtorganisk eller flytende avfall.

Virksomheten søker om å kunne mellomlagre inntil 18 000 tonn ballet næringsavfall, og lagringen vil være sesongbasert, hovedsakelig i perioden mai til desember. Avfallet vil bli lagret på asfaltert dekke og arealet vil utgjøre totalt 18 mål. Ballene med avfall skal lagres oppå hverandre, og det vil være opptil tre baller i høyden.

Avfallsballene må sprettes før opplasting. Dette vil gjøres inne i en hall på ca. 1500 m2 med tre vegger og støpt dekke. I hallen vil det være plass til ca. 150 tonn løst avfall for opplasting. Plast vil samles opp og leveres som returplast.

Tiltakets innvirkning på ytre miljø

Franzefoss Gjenvinning AS oppgir at det ikke forventes at overvann fra virksomheten vil være forurenset i særlig grad, men at prøvetaking og analyser av overvannet vil utføres slik at et eventuelt behov for rensetiltak vil avdekkes. Etablering av fast dekke vil redusere eventuell inntrenging i deponiet. 

Da ballene med avfall skal sprettes inne i hall, vil det bli minimalt med flyveavfall. Avfallet gir minimalt med lukt da det er ballet og består av sortert næringsavfall og ikke skal inneholde våtorganisk avfall. 

Franzefoss Gjenvinning AS oppgir videre at det forventes jevn innkjøring og utkjøring fra anlegget, men at det vil være noe mer innkjøring etter endt forbrenningssesong. 

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Franzefoss Gjenvinning AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 15. september 2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til:

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325,
1502 Moss.

Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2018/256». 

Informasjon om videre saksgang

Eventuelle innsendte høringsuttalelser, innspill eller merknader vil bli forelagt søker til uttalelse før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.