Søknad om mudring i Drammenselva – Drammen Fjernvarme


Høringsfrist 19. juli 2019 23:30

Drammen Fjernvarme søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Drammenselva ved gbnr. 113/1098 i Drammen kommune.

Bakgrunnen for at det søkes om tillatelse til mudring i Drammenselva, er at det planlegges å etablere fjernvarmeledninger i elveløpet som vil erstatte oljefyrte varmeløsninger på Holmen. Tiltaket skal også legge til rette for distribusjon og videre utbygging av fjernvarmenettet i Drammen.

Tiltaket vil medføre etablering av to fjernvarmeledninger fra Drammen fjernvarmesentral på Brakerøya over Bragernesløpet til Holmen i Drammenselva. Foreløpig har Drammen Fjernvarme søkt om to alternative løsninger for gjennomføringen av tiltaket. Ved alternativ 1 vil det bli mudret 519 m3 innenfor et område på 280 m2, mens det ved alternativ 2 vil bli mudret ca. 96 m3 innenfor et område på 95 m2. Arbeidene skal gjennomføres med gravemaskin, og det planlegges å levere overskuddsmasser til godkjent deponi.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre.

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 19. juli 2019.

Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no

eller per post til:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

Eventuelle uttalelser skal merkes med referanse 2019/32486.

Etter at høringsfristen har gått ut vil høringsinnspill bli forelagt søker til uttalelse.