Søknad om sprengninger og arbeider i sjøbunn på Lindøysund på Hovedøya og ved Gressholmen kro


Høringsfrist 27. mai 2019 23:30

Oslo kommune søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til sprengninger og arbeider i sjøbunn ved Lindøysund på Hovedøya, og ved Gressholmen kro, i Oslo kommune.

Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten planlegger å etablere HC-rampe på Lindøysund på Hovedøya og å utføre arbeider på eksisterende brygge ved Gressholmen kro. De ønsker også å få utføre sprengninger i sjøbunnen for å kunne føre i land vann- og avløpsledninger ved begge lokalitetene. Arbeidene ved Hovedøya vil også innebære utfylling i sjø.

Tiltaket krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven § 11.

I forbindelse med Fylkesmannens behandling av saken skal berørte parter gis mulighet til å uttale seg, jf. forvaltningsloven § 16.

Høringsuttalelser merkes med saksnummer "2019/1804" og sendes innen 27. mai 2019 til:

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

Eller på epost til: fmovpost@fylkesmannen.no