Fylkesmannen opprettholder klage på Biltema-etablering

Etter en ny vurdering opprettholder Fylkesmannen sin klage på Ringsaker kommunes vedtak om å gi dispensasjon for etablering av detaljvarehandel innenfor Ringsaker Handelspark.

Ringsaker kommune har innvilget søknad om dispensasjon for etablering av detaljvarehandel innenfor Ringsaker Handelspark ved Olrud. Det aktuelle området er regulert til handel med plasskrevende varegrupper og engroshandel. Kommunens vedtak ble påklaget av Fylkesmannen i Innlandet og Statens vegvesen.

Det er gjennomført dialogmøte med Ringsaker kommune om saken, og kommunen bad om en ny vurdering av saken før den ble lagt fram til klagebehandling. Fylkesmannen finner imidlertid ikke at det er lagt fram nye opplysninger som tilsier at det er grunnlag for å trekke klagen.

Fylkesmannens klage er begrunnet i at vedtaket er i strid med Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. Etablering av detaljvarehandel innenfor Ringsaker Handelspark vil føre til økt handelsvirksomhet og et økt transportbehov til området, ut over det som er påregnelig som følge av gjeldende reguleringsplaner i området.

Videre er det lagt vekt på at en dispensasjon er i strid med Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling (SMAT), og dermed i strid med viktige regionale strategier for framtidig lokalisering av nærings- og handelsområder i Hamarregionen.