Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


28.05.2020

Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2020

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2020 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Ringsaker, Etnedal, Nord-Aurdal, Elverum og Trysil. Det skal kartlegges tolv områder i Innlandet, hvorav ti av disse vil være supplerende kartlegging.

22.05.2020

Enighet om nye boligområder i Stange

Stange kommune og Fylkesmannen i Innlandet har gjennom mekling om kommuneplanen kommet til enighet om nye boligområder i kommunen.

19.05.2020

Anbefaler å flytte grensen mellom Øyer og Lillehammer

Fylkesmannen mener kommunegrensen bør endres i tråd med innbyggerinitiativet og sender nå utredning og foreløpig anbefaling på høring.

13.05.2020

Grensejustering mellom Vestre Slidre kommune og Øystre Slidre kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 13. mai vedtatt å endre grensen mellom kommunene Vestre Slidre og Øystre Slidre.

12.05.2020

Får ikke fradele tomter før atkomstveg er sikret

Fylkesmannen har behandlet omgjøringsbegjæringen fra Sør-Fron kommune om adkomst til 22 hyttetomter på Gålå og fastholder sitt tidligere vedtak. Tomtene kan ikke fradeles før det er sikret atkomstveg til tomtene og den private tvisten om eiendomsgrensene i Langslåvegen er avgjort.

11.05.2020

Forskriftsendring Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde

Forslag om endring av forskriftene for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde – tillatelse til bruk av elektrisk sykkel på Glitterheimsvegen og Koldedalsvegen.

16.04.2020

Oppstart av verneprosesser

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 8 områder.

01.04.2020

Oppstart av verneprosesser

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 17 områder.

24.03.2020

Høring utvidelse av Drevdalen og Hanestadvola naturreservater

Fylkesmannen foreslår å utvide Drevdalen naturreservat i Trysil kommune samt å utvide Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner.

05.03.2020

Departementet godkjente Østre Toten-plan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent planene for Nordlia i Østre Toten. Det innebærer at det kan bygges opp til 220 boliger i området, som ligger langs fylkesveg 33.

20.02.2020

Mye ble løst men varehandel og trafikkutredninger gjenstår etter mekling av Lillehammerplaner

Meklingen ga enighet mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og Lillehammer kommune om spredt utbygging og ivaretakelse av vassdrag. Temaene varehandel og trafikkutredninger ble ikke løst og går nå til politisk behandling og eventuelt til departementet for avgjørelse.

19.02.2020

Åsnes-mekling førte delvis frem

Meklingsmøte mellom Åsnes kommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet endte med at partene ga seg selv frist til 1. oktober med å vurdere og eventuelt endre syn på kommunedelplanen for Flisa sentrum.

14.02.2020

Jernbaneutbygging i vest er best

Det vestlige alternativet – altså med dagens stasjonsområde og skinnegangen i en senket kulvert i Hamarbukta – er beste valg for dobbeltsporet jernbanetrasé, mener Fylkesmannen i Innlandet.

11.02.2020

Kurs i jordlov, konsesjonslov m.v.

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til regionale dagssamlinger med tema forvaltningslov, jordlov, konsesjonslov og beiterettslige problemstillinger. Påmeldingsfristen er torsdag 27. februar.

21.01.2020

Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.

13.01.2020

Jordvernkonferansen - foredrag og paneldebatt

Jordvernkonferansen for Innlandet foregikk 12. desember. Filmopptak av foredragene og paneldebatten, samt kopi av powerpointpresentasjonene, er nå gjort tilgjengelige.

03.12.2019

E6 Storhove – Øyer må justeres

Lillehammer har valgt en annen trasé for E6 Storhove-Øyer enn de selv har vedtatt. Det gir fordeler for Fåberg tettsted, men utfordrer blant annet jordvernet, mener Fylkesmannen.

12.11.2019

Fylkesmannen opprettholder klage på Biltema-etablering

Etter en ny vurdering opprettholder Fylkesmannen sin klage på Ringsaker kommunes vedtak om å gi dispensasjon for etablering av detaljvarehandel innenfor Ringsaker Handelspark.

24.10.2019

PBL-konferansen 2019

Her finner du alle foredragene fra årets konferanse i Lillehammer. 

30.09.2019

Opphever Solhøgdavedtak, Lillehammer

Fylkesmannen i Innlandet har opphevet Lillehammer kommunes rammetillatelse for boligblokk på Solhøgda (byggetrinn 3). Kommunen må behandle saken på nytt.

18.09.2019

Foreløpig ingen enighet om bevaring av tvillingbyggene i kvartal 9 i Hamar

Mekling resulterte i at partene ble enige om å utrede alternativer for hel eller delvis bevaring av tvillingbyggene i kvartal 9 i Vestbyen.

17.09.2019

Enighet om Fåvang sentrum sør

Fylkesmannen og Statens vegvesen trekker innsigelsene til planen som er knyttet til varehandel, men anbefaler kommunen samtidig å gjennomføre en handelsanalyse.

10.09.2019

Enighet om boligområde Lauvlia øst i Gran kommune

Gran kommune og Fylkesmannen i Innlandet ble i mekling enige om kommuneplanens arealdel. Boligområde Gullerudvika ble tatt ut, mens det ble enighet om Lauvlia øst.

04.09.2019

Enighet i mekling mellom Kongsvinger kommune og Fylkesmannen i Innlandet

Det ble enighet om endringer i to nye boligområder som ble lagt inn ved andre gangs høring, samt to andre områder der Fylkesmannen hadde fremmet innsigelse.

25.06.2019

Innsigelser til ny arealdel i Stange kommune

Fylkesmannen i Innlandet har uttalt seg til forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2031 i Stange kommune.

20.06.2019

Enighet etter mekling om ny E6 Fåvang kirke – Elstad i Ringebu

Tilleggsutredninger er gjort siden forrige mekling og Ringebu kommune aksepterer nå ny E6 etter indre linje forbi Trøstaker. Flomvoller på denne strekningen og langs Tromsa blir forsterket og nyetablert, som en del av meklingsresultatet.

18.06.2019

Nei til nye byggeområder i Ringebu, ja til fritidsboliger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har godkjent planvedtak i Ringebu kommune som sikrer villreininteressene, og som samtidig åpner for en avgrenset hyttebygging på Venabygdsfjellet

18.06.2019

Ikke klageadgang på vindkraftsak i Våler

En klage fra La Naturen Leve på etableringen av et vindkraftverk i Våler er ikke tatt opp til behandling da det etter Fylkesmannens vurdering ikke er klageadgang på avgjørelsen.

12.06.2019

Enighet om Østerdalsporten i Byplan Elverum

Etter meklingsmøte tirsdag 11. juni er det enighet mellom Elverum kommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet om å tillate inntil 2000 m2 detaljvarehandel på Østerdalsporten.

26.04.2019

Fikk ikke medhold i klage på stengevedtak, overtredelsesgebyr og tvangsgebyr

Lillehammer treningssenter AS fikk den 20. februar 2018 tillatelse til bruksendring for deler av Hagevegen 4 i Lillehammer. Vilkåret var at de måtte få ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse før det kunne tas i bruk. Treningssenteret ble tatt i bruk før det var gitt slik tillatelse.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Telefontid

Saksbehandlere på klagesaker etter plan- og bygningsloven har telefontid  fra kl. 12.00 - 14.00 mandag til fredag.