Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


19.10.2020

Løsning i jernbanemeklingen mellom Hamar kommune og Bane NOR

Partene i jernbanemeklingen kom i dag frem til en løsning. Kompromisset sikrer at Hamar kommune kan komme videre med sitt behov for å utvikle byen og trekke til seg etableringer, og Bane NOR kommer videre med sitt overordnede prosjekt, å utvikle jernbanetilbudet.

15.10.2020

Rundskriv om dispensasjon

Fylkesmannen i Innlandet har utarbeidet et nytt rundskriv om dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven.

30.09.2020

Høring – Nye Veier AS søker om utslippstillatelse anleggsfase E6 Storhove - Øyer

I forbindelse med bygging av E6 Storhove – Øyer søker Nye Veier AS om tillatelse til utslipp av anleggsvann fra anleggsarbeidene til berørte resipienter. Arbeidene innebærer blant annet driving av tunnel (Fåbergtunnelen).

15.09.2020

Mekling ferdig for Gjøviks kommuneplan

Etter meklingen i dag, kan Gjøvik kommune nå vedta kommuneplanens arealdel, med ett unntak som det ikke ble enighet rundt: Området ved Brobakken, som nå vil bli avgjort i departementet.

03.09.2020

Våletjern naturreservat - Høring av revidert forvaltningsplan

Fylkesmannen sender med dette revidert forvaltningsplan for Våletjern naturreservat i Stange kommune på høring. Høringsfristen er 1. november 2020.

28.08.2020

Jernbane-meklingen fortsetter

Partene i meklingen om dobbeltspor gjennom Hamar har blitt enige om et nytt møte. Etter et lengre meklingsmøte i dag, ble Bane NOR og Hamar kommune enige om å gå i ny dialog.  

26.08.2020

Ingen lovlighetskontroll av uteområde i Nordre Ål

Fylkesmannen finner ikke at det foreligger særlige grunner for slik kontroll. Lillehammer kommunestyre vedtok 26. mars 2020 å omregulere et uteområde i Nordre Ål fra grøntområde til boligformål. Flere beboere ønsker ikke dette og har bedt Fylkesmannen om å foreta lovlighetskontroll av vedtaket.

18.08.2020

Slipper å rive gjødselkum i Øyer

Fylkesmannen har behandlet klage på pålegg om riving av gjødselkum i Øyer kommune. Klagen gjaldt også ilagt tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Fylkesmannen opphever pålegget om riving og ilagt tvangsmulkt. Overtredelsesgebyret ble opprettholdt, men redusert. 

28.07.2020

Fylkesmannen opphever Øystre Slidre kommunes vedtak om å tillate bygging av 250 meter trillestig

Kommunen har gitt dispensasjon fra kommuneplanen og tillatt bygging tilrettelagt for rullestolbrukere.

14.07.2020

Klage på reguleringsplan for Margarinfabrikken, Lillehammer førte ikke frem

Klager mente at kommunen tillot for høye bygninger på planområdet. Fylkesmannen kom frem til at Lillehammer kommune har hatt et overordnet mål om fortetting, og at reguleringsplanen er i tråd med dette.

07.07.2020

Anbefaler å flytte grensen mellom Øyer og Lillehammer

Fylkesmannen har oversendt saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet der vi anbefaler at kommunegrensen endres i tråd med innbyggerinitiativet.

03.07.2020

Innlandet fylkeskommune søker om utslippstillatelse for anleggsarbeider på Randsfjordsambandet

Randsfjordsambandet skal oppgraderes med ny elektrifisert ferje. Innlandet fylkeskommune, samferdselsavdelingen søker om tillatelse til å gjennomføre nødvendige arbeider med nye kaianlegg på Tangen og Horn, samt bussholdeplass som grenser til kaianlegget på Horn.

26.06.2020

Innlandsstrategien gir grunnlag for fremtidsrettet utvikling

Fylkesmannen slutter seg i store trekk til Innlandsstrategien for Innlandet 2020-2024 som  har vært på høring. Vi mener at Innlandet fylkeskommunen har gjort et godt og grundig arbeid med strategien og kunnskapsgrunnlaget og vi mener den gir grunnlag for en framtidsretta utvikling av fylket.

24.06.2020

Fortsatt uavklart mellom Mattilsynet og Kongsvinger kommune

Fylkesmannens mekling mellom de to førte til at kommunen skal utarbeide forutsetninger og rammer for om det kan startes reguleringsarbeid for en logistikkterminal på Granli.

05.06.2020

Høring av vern av 27 områder i Innlandet

Fylkesmannen sender på høring verneplan for 27 skogområder i Innlandet, hvorav 19 områder er nye og åtte områder er utvidelser av eksisterende verneområder.

28.05.2020

Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2020

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2020 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Ringsaker, Etnedal, Nord-Aurdal, Elverum og Trysil. Det skal kartlegges tolv områder i Innlandet, hvorav ti av disse vil være supplerende kartlegging.

22.05.2020

Enighet om nye boligområder i Stange

Stange kommune og Fylkesmannen i Innlandet har gjennom mekling om kommuneplanen kommet til enighet om nye boligområder i kommunen.

13.05.2020

Grensejustering mellom Vestre Slidre kommune og Øystre Slidre kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 13. mai vedtatt å endre grensen mellom kommunene Vestre Slidre og Øystre Slidre.

12.05.2020

Får ikke fradele tomter før atkomstveg er sikret

Fylkesmannen har behandlet omgjøringsbegjæringen fra Sør-Fron kommune om adkomst til 22 hyttetomter på Gålå og fastholder sitt tidligere vedtak. Tomtene kan ikke fradeles før det er sikret atkomstveg til tomtene og den private tvisten om eiendomsgrensene i Langslåvegen er avgjort.

11.05.2020

Forskriftsendring Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde

Forslag om endring av forskriftene for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde – tillatelse til bruk av elektrisk sykkel på Glitterheimsvegen og Koldedalsvegen.

16.04.2020

Oppstart av verneprosesser

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 8 områder.

01.04.2020

Oppstart av verneprosesser

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 17 områder.

24.03.2020

Høring utvidelse av Drevdalen og Hanestadvola naturreservater

Fylkesmannen foreslår å utvide Drevdalen naturreservat i Trysil kommune samt å utvide Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner.

05.03.2020

Departementet godkjente Østre Toten-plan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent planene for Nordlia i Østre Toten. Det innebærer at det kan bygges opp til 220 boliger i området, som ligger langs fylkesveg 33.

20.02.2020

Mye ble løst men varehandel og trafikkutredninger gjenstår etter mekling av Lillehammerplaner

Meklingen ga enighet mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og Lillehammer kommune om spredt utbygging og ivaretakelse av vassdrag. Temaene varehandel og trafikkutredninger ble ikke løst og går nå til politisk behandling og eventuelt til departementet for avgjørelse.

19.02.2020

Åsnes-mekling førte delvis frem

Meklingsmøte mellom Åsnes kommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet endte med at partene ga seg selv frist til 1. oktober med å vurdere og eventuelt endre syn på kommunedelplanen for Flisa sentrum.

14.02.2020

Jernbaneutbygging i vest er best

Det vestlige alternativet – altså med dagens stasjonsområde og skinnegangen i en senket kulvert i Hamarbukta – er beste valg for dobbeltsporet jernbanetrasé, mener Fylkesmannen i Innlandet.

11.02.2020

Kurs i jordlov, konsesjonslov m.v.

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til regionale dagssamlinger med tema forvaltningslov, jordlov, konsesjonslov og beiterettslige problemstillinger. Påmeldingsfristen er torsdag 27. februar.

03.02.2020

Frivillig vern av skog - Øyer og Nordre Land kommuner - Høring

Verneforslag for Skjønsbergaksla i Øyer kommune, og forslag om utvidelse av Budeiberget naturreservat i Nordre Land kommune, er lagt ut på høring på nytt.

03.02.2020

Frivillig vern av skog - Østre Toten kommune - Høring

Verneforslag for Hekshuselva er lagt ut på høring.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Telefontid

Saksbehandlere på klagesaker etter plan- og bygningsloven har telefontid  fra kl. 12.00 - 14.00 mandag til fredag.