Lisensfelling av ulv i region 3 Oppland, region 4 Oslo, Akershus, Østfold og region 5 Hedmark utenfor ulvesonen 2019 - 2020

I region 3 (Oppland) er det fastsatt en lisensfellingskvote på 5 dyr. I region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) og region 5 (Hedmark) er det fastsatt en lisensfellingskvote på 12 dyr utenfor ulvesona.

Lisensfelling av ulv i Oppland

Rovviltnemnda i region 3 fattet den 21. august vedtak om lisensfelling av ulv i Oppland 2019-2020. Vedtaket har blitt påklaget, og klima- og miljødepartementet (KLD) har den30. november fattet endelig vedtak i saken.  KLD opprettholdt nemndas vedtak.

Det er fastsatt en kvote på inntil 5 dyr som kan felles utenfor ulvesonen. All irregulær avgang fra og med vedtaksdato (21.8.19) trekkes av lisensfellingskvoten. Pr. 29.11. er gjenstående kvote 5 dyr (for oppdatert kvote ring kvotetelefonen for ulv: 954 52 101).

 

Lisensfelling i Akershus og Hedmark utenfor ulvesona

Rovviltnemndene i region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) og region 5 (Hedmark) fattet den 20. august 2019 vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark 2019-2020. Dette vedtaket har blitt påklaget. Klima- og miljøverndepartementet (KLD) er klageinstans, og fattet vedtak i saken den 30. november. KLD opprettholdt nemndenes vedtak.

Det er fastsatt en kvote på inntil 12 dyr som kan felles utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. All irregulær avgang fra og med vedtaksdato (20.8.19) trekkes av lisensfellingskvoten i gjeldende rovviltregion. Pr. 29.11. er gjenstående kvote 9 dyr (for oppdatert kvote ring Ulvetelefonen: 954 52 101).

 

Avgrensning av lisensfellingsperioden av dyreetiske hensyn

Deisjøreviret ligger delvis i lisensfellingsområdet. Av dyreetiske hensyn avgrenses fellingsområdet slik at det ikke felles ulv fra dette reviret før 1. januar 2020. Følgende område unntas fra lisensfelling i perioden fram til 1. januar 2020: Rendalen kommune sør for Rv 30 og Rv 217 mellom kommunegrensa mot Stor-Elvdal og kommunegrensa mot Engerdal, samt Stor-Elvdal kommune øst for Glomma og sør for Rv 30.

 

Midlertidig avgrensing av lisensfellingsområdet for å unngå felling av genetisk viktig individ

Den finsk-russiske innvandreren som ble flyttet fra Elgå reinbeitedistrikt til Kongsvinger kommune er nå inne i ulvesona, men flytter seg raskt. For å unngå felling av dette dyret gjøres det en midlertidig avgrensing av fellingsområdet, slik at følgende område unntas fra lisensfelling fra og med 9. desember og inntil videre:

  • Trysil kommune nord for en rett linje fra der Senna renner ut i Trysil/Femund-vassdraget til der kommunegrensa mellom Trysil og Engerdal gjør en vinkel ved Litlskorhøa.
  • Engerdal kommune sør for fv 217 og Fv218 fra grense mot Rendalen kommune til svenskegrensa. Justeringer av dette området vil løpende bli vurdert.

Fra og med 8. desember åpnes det igjen for lisensfelling i områdene vest for Glomma og sør for Rv 3/Fv 25. Forløpende justeringer av lisensfellingsområdet vil bli lagt ut på ulvetelefonen tlf 954 52 101.

 

Lisensfellingsområde:

Hedmark:

Følgende kommuner inngår i sin helhet: Stange, Nord-Odal, Løten, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar.

De deler av kommunene Sør-Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler som ligger nord/vest for Glomma.

Elverum kommune vest for Glomma.

Åmot kommune vest for Glomma.

Rendalen kommune vest for Glomma, samt øst for Glomma og nord for Rv 30 og Rv 217 mellom kommunegrensa mot Stor-Elvdal og kommunegrensa mot Engerdal.

Stor-Elvdal kommune vest for Glomma, samt øst for Glomma og nord for Rv 30.

Engerdal kommune nord for Fv 217 og Fv 218 mellom kommunegrensa mot Rendalen og grensa mot Sverige.

Akershus:

Følgende kommuner inngår i sin helhet: Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum og Skedsmo.

Nes, Sørum og Fet kommuner nord for Glomma.

Nittedal kommune nord for Nitelva.

Fylkesmannen vil oppdatere denne nyhetssaken og informere på kvoteetelefonen for ulv 954 52 101 dersom det blir endringer i lisensfellingsområdet.

Tidsavgrensning:

  • Lisensfellingsperioden er fra 1. desember 2019 til og med 31. mai 2020.

 

Om Fylkesmannens SMS-varsling

I region 4 og 5 har det tidligere år vært mulig å registrere seg på Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste for å kunne motta oppdatering på SMS om gjenværende kvote gjennom dagen. Denne tjenesten er dessverre nede og det er usikkerhet rundt når denne vil bli klar. Fra jaktstart og utover er det derfor kun kvotetelefon som vil være styrende for gjeldende kvote. Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote. Det er et krav at jeger ringer kvotetelefonen minimum to ganger i løpet av dagen for å sjekke kvotestatus, hvorav en gang før jaktstart på morgenen. Vi håper å få SMS-varslingstjenesten opp å gå så raskt som mulig. Det er også ønskelig å få inn Oppland på denne løsningen når den igjen blir tilgjengelig. Fylkesmannen vil informere på sine hjemmesider, samt på kvotetelefonen for ulv når tjenesten igjen er tilgjengelig.

Særlige vilkår for lisensjegere:

Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette to ganger daglig, hvorav en gang på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe Ulvetelefonen hos Fylkesmannen i Innlandet (tlf. 954 52 101). Når Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste blir restartet plikter jeger å registrere seg som bruker av denne. Mer info om dette vil bli gitt på kvotetelefonen for ulv 954 52 101.

All ulv merket med halsbånd/sender er unntatt fra lisensfelling.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.

Jeger må ha bestått skytterprøven for jaktåret 2019/2020.

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote og fellingsområder endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

ETHVERT SKUDD MOT ULV skal uten opphold meldes til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen.

Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840). Oppgi jegers navn og telefonnummer.