Erstatning for sau tapt til rovvilt 2019

Sau på fjellbeite. Foto: Ellen Nordrum Brøste
Sau på fjellbeite. Foto: Ellen Nordrum Brøste

Fylkesmannen i Innlandet har mottatt 334 søknader om rovvilterstatning (64 søknader færre enn 2018) innen søknadsfristen 1. november 2019.

Det ble søkt om erstatning for lag 8000 dyr i Innlandet. Dette er en nedgang på om lag 1000 dyr i forhold til søknadsomgangen 2018. Fylkesmannen har erstattet rundt 4300 dyr søknadsåret 2019 (omtrent 800 færre dyr enn i 2018).

Tabell 1: Oversikt over erstatningsoppgjøret 2019 sammenlignet med 2018

 

Antall søknader 19

Antall søknader 18

Omsøkt 2019

Omsøkt 2018

Erstattet 2019

Erstattet 2018

Erstatning (kr) 2019

Oppland

196

236

4196

4609

2364

2424

5 593 469

Hedmark

138

162

3587

4402

1944

2561

4 926 281

Innlandet

334

398

7783

9011

4308

4985

10 519 750

* Tallgrunnlaget er ikke endelig, da noen få søknader ikke er ferdigbehandlet.

Antall søknader og antall dyr omsøkt er redusert de siste år (se figur 1 og 2). I 2019 mottok Fylkesmannen i Innlandet 17 % færre søknader fra Oppland og 15 % færre søknader fra Hedmark sammenlignet med 2018. Antall omsøkte dyr er redusert i både Oppland (9 %) og Hedmark (19 %).

En fullstendig tabell på kommunenivå ligger her, merk at tallgrunnlaget ikke er endelig, da noen få søknader ikke er ferdigbehandlet.

Figur 1:

Erstatningskrav og erstatning sau i Oppland 2000-2019

Figur 2:

Erstatningskrav og erstatning for sau i Hedmark 2000-2019

Erstatningsoversikten viser at flest sau blir erstattet til jerv i Innlandet (54 %), deretter gaupe (17 %), ulv (11 %), bjørn (9 %), kongeørn (6 %) og ukjent fredet rovvilt (3 %). Det er forskjeller mellom Hedmark og Oppland i fordeling av skadegjører, men for begge fylker er jerv den største skadevolderen. I Oppland ble 63 % erstattet til jerv og i Hedmark ble 42 % erstattet til jerv. I Hedmark ble 20 % erstattet til ulv, mens det i Oppland ble erstattet 4 % til ulv. I Oppland ble 2 % erstattet til bjørn, mens det i Hedmark ble erstattet 18 %. Ulikhetene er mindre når det gjelder gaupe og kongeørn. I Oppland ble 20 % erstattet til gaupe og i Hedmark ble 13 % erstattet til gaupe. For kongeørn er prosentandelene henholdsvis 6 % og 1 % i Oppland og Hedmark.

 

Tabell 2: Erstattet sau fordelt på skadegjører i 2019

 

Gaupe

Jerv

Bjørn

Ulv

Kongeørn

Ukjent fredet rovvilt

Totalt

Oppland

478

1504

50

93

132

107

2364

Hedmark

251

810

349

368

125

41

1944

Innlandet

729

2314

399

461

257

148

4308

 

Figur 3:

Sau erstattet fordelt på skadegjører i 2019