TISK

TISK står for Testing, Isolasjon, Smittesporing og Karantene

For å lykkes med å holde kontrollen på smitten er helsemyndighetene helt avhengige av at folk tester seg, isolerer seg ved påvist smitte, at vi lykkes med smittesporing, og at karantenereglene etterfølges.

 

Dette er omfattende arbeid som krever mye av spesielt kommunene, FHI og helseforetakene gjennom å opprettholde høy kapasitet for prøvetaking, prøveanalyse og smittesporing i Norge. 

Ny prosjektgruppe

For å lykkes med å holde kontrollen på smitten oppretter Helsedirektoratet en egen prosjektgruppe for TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene). Arbeidet skal ledes av assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og fagdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie.

I dette arbeidet inngår også FHI, de regionale helseforetakene, Direktoratet for e-helse, kommunenes sentralforbund (KS) og andre aktører som hver dag jobber for å opprettholde høy kapasitet for prøvetaking, prøveanalyse og smittesporing.

Prosjektgruppen skal identifisere flaskehalser som hindrer høy og stabil testkapasitet, som for eksempel utstyrsmangler, personellmangler og logistiske utfordringer.

Nye metoder

Helsedirektoratet vil vurdere også om nye metoder og teknologier kan fases inn for å senke terskelen for å teste seg, blant annet gjennom bruk av hurtigtester. 

De regionale helseforetakene jobber nå med å skalere opp testaktiviteten på laboratoriene ved bruk av ny teknologi fra NTNU-miljøet i Trondheim. Også her vil det være behov flere personell-ressurser og utstyr for å kunne sikre en høy analysekapasitet over tid.

Kommunene har også en viktig rolle. Helsepersonell-lovens paragraf 5 gir kommunene muligheter til å benytte annet personell enn helsepersonell til å prøvetaking dersom dette gjøres etter opplæring og med oppfølging fra helsepersonell.


08.10.2020

Varsling av utbrudd av covid-19

Koronaveilederens kapittel om varsling og melding er i dag oppdatert med Varsling av utbrudd av covid-19: Utbrudd av covid-19 i og utenfor helseinstitusjon skal varsles til kommunelegen og Folkehelsehelseinstituttet, etter MSIS-forskriftens §§ 3-3 og 3-4. Varsling av utbrudd skjer gjennom utbruddsvarslingssystemet Vesuv.   

10.09.2020

Helsedirektoratet ønsker at kommunene øver på smittesporing

TISK – strategien beskriver målrettet innsats for å finne og isolere de smittede, spore opp deres smittekontakter og sette disse i karantene. Nå inviteres kommunene til øvelser.

10.09.2020

TISK - testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene

Kommunene og kommunelegen har til enhver tid ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen og gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig.

10.09.2020

Kjøper verktøy til smittesporing

De aller fleste kommunene i Innlandet har eller er i ferd med å skaffe seg digitale verktøy for smittesporing. Å spore smitte og bekjempe utbrudd raskt er det viktigste i landets koronastrategi, og kommunene er i front i denne innsatsen.