Årlig regnskap for tros- og livssynssamfunn

Samtlige tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd etter trossamfunnsloven eller livssynssamfunnsloven plikter å sende årlige regnskap til Fylkesmannen.

Det årlige regnskapet skal dokumentere bruk av statlige og kommunale tilskuddsmidler. Registrerte trossamfunn skal i tillegg til regnskapet sende inn en kortfattet årsmelding om «verksemda og om brigde i ting som er registerførde».

Frist for å sende inn regnskap og årsmelding er normalt 10. april. På grunn av det pågående koronautbruddet besluttet Barne- og familiedepartementet 16. mars 2020 å forlenge fristen til 15. mai 2020. 

Fristen forlenges ikke ytterligere, se her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fristen-for-trus--og-livssynssamfunn-til-a-sende-inn-arsmelding-og-rekneskap-for-2019-blir-ikkje-forlenga-ytterlegare/id2702907/

Det er ikke et krav etter trossamfunnsloven eller livssynssamfunnsloven om at regnskap over bruk av tilskuddsmidler og/eller årsmeldinger skal være behandlet i tros- eller livssynssamfunnets årsmøte eller tilsvarende organ. Både regnskap og årsmelding for 2019 kan dermed sendes til fylkesmannen selv om dokumentene ikke er blitt behandlet i tros- eller livssynssamfunnets årsmøte.

Enkeltstående tros- og livssynssamfunn som likevel trenger mer tid til å utarbeide og sende inn årsmelding og/eller regnskap, kan be fylkesmannen om å få utsatt fristen.

Kontaktpersoner