Tilskudd til hjemmeundervisning

Søknadsfrist:
30. november 2020 16:00
Målgruppe:
Elever/lærlinger/lærekandidater, inkludert voksne, og lærere i offentlige grunn- og videregående skoler i Nordland.
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner i Nordland
Rapporteringsfrist:
1. mai 2021

Stortinget har, i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020, bevilget midler til å styrke infrastruktur og kompetanse i kommuner, samt tiltak i kommuner og fylkeskommuner for å bøte på levekårsutfordringer som er til hinder for hjemmeundervisning.

Publisert 02.11.2020

Nordland sin andel av de bevilgede milene utgjør kr 3 274 000,-. Kunnskapsdepartementet har fastsatt retningslinjer for Fylkesmannens forvaltning av tilskuddsordningen.

Informasjon til tilskuddsmottakere står i dette kunngjøringsbrevet fra Fylkesmannen i Nordland 

Målformulering

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for digital hjemmeundervisning i forbindelse med Covid-19-utbruddet, gjennom å:

 • styrke digital infrastruktur og systemer, samt kompetanse på drift av disse
 • bidra til utjevning av levekårsforskjeller, der disse er til hinder for digital hjemmeundervisning

Tilskuddsmottakere

Tilskuddsmottakere er kommuner og fylkeskommuner.

Utdanningsdirektoratet vil etablere en egen søknadsordning for friskoler.

Målgruppe

Målgruppen for tilskuddsordningen er elever/lærlinger/lærekandidater, inkludert voksne, og lærere i offentlige grunn- og videregående skoler i Nordland.

Kriterier for tilskudd

Tilskuddsordningen er en skjønnsmiddelordning. Dette betyr at Fylkesmannen gjør en helhetlig vurdering av innkomne søknader, og at vi vektlegger kommunenes og fylkeskommunens behov i vår tildeling.

Ved utfylling av søknadsskjema må søkeren svare «ja» på at kriteriene er oppfylt. Det vil være et krav at:

 • infrastruktur som anskaffes skal legge til rette for en situasjon med undervisning hjemme løsninger,
 • utstyr som anskaffes skal tilrettelegge for kommunikasjon mellom lærer og elev

Ordinære driftsutgifter knyttet til fellesløsninger/infrastruktur dekkes ikke av ordningen.

Det gis ikke tilskudd til allerede gjennomførte tiltak.

Utjevning av levekårsforskjeller, der disse er til hinder for digital hjemmeundervisning, er som tidligere nevnt et mål for ordningen. Dette medfører at følgende utstyr vil få prioritet i søknadsbehandlingen (prioritert rekkefølge):

 1. Mobile bredbåndsløsninger/rutere, for utlån
 2. Bærbare PCer/nettbrett, for utlån
 3. Hente kapasitet og/eller kompetanse i organisasjonen, for å ivareta løsninger for hjemmeundervisning

Når det gjelder pkt. 1 og 2 i listen over, må det stå i søknaden hvor mange enheter det søkes om for hvilke trinn. Ved behandling av søknadene, jf. pkt. 1 og 2 over, vil følgende trinn bli prioritert (prioritert rekkefølge):

 1. Ungdomstrinn
 2. Mellomtrinn
 3. Voksenopplæring
 4. Småskoletrinn/videregående opplæring

Søknadsprosedyre

Kommuner og fylkeskommunen søker Fylkesmannen om støtte. Søknad fylles ut digitalt, ved å bruke lenken til høyre.

Søknadsfrist: mandag 30. november 2020.

For sent innkomne søknader kan bli avslått.

Rapportering fra tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottakerne skal rapportere på bruken av midlene innen 1. mai 2021. Fylkesmannen kommer tilbake med informasjon om rapporteringen på et senere tidspunkt.

Kontrollrutiner

Det kan etter en vurdering av risiko og vesentlighet iverksettes stikkprøver av rapporterte opplysninger for å kontrollere om tilskuddet er brukt i henhold til forutsetningene for ordningen.

 

Søknadsfrist:
30. november 2020 16:00
Målgruppe:
Elever/lærlinger/lærekandidater, inkludert voksne, og lærere i offentlige grunn- og videregående skoler i Nordland.
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner i Nordland
Rapporteringsfrist:
1. mai 2021

Kontaktpersoner