Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Søknadsfrist er 1. mars 2020. Rapporteringsfrist for tilskudd mottatt i 2019 er 1. mars 2020. Frist for revisorattestert regnskap er 31. mars 2020

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig/sammensatt oppfølging gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Delmål:

  • Bidra til etablering og implementering av kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak rettet mot utsatte barn og unge.
  • Bidra til utvikling/utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus-, og voldsfeltet.
  • Bidra til at tjenesteutviklingen skjer på barn og unges arena, med fokus på tidlig innsats, mestring, fungering og sosial inkludering.   

Tilskuddsordningen Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging må ses i sammenheng med Helsedirektoratets øvrige tilskuddsordninger innen psykisk helse- og rusfeltet, den varslede opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse, samt knyttes opp til:   

For mer informasjon, regelverk og søknads- og rapporteringsskjema, se vedlagte link til Helsedirektoratets nettside.

Søknadsfrist:
01.03.2020 00:00:00
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner, Statlige foretak (f.eks. RHF/HF). Kommuner og helseforetak i fellesskap
Rapporteringsfrist:
01.03.2021 00:00:00

Kontaktpersoner