Fylkesmannen ber om oversikt over lokale smittevern-vedtak fra kommunene

For å få en oversikt over lokale forskrifter etter smittevernloven, ber Fylkesmannen kommunene sende kopi av sine vedtak om dette.

Mange kommuner har den siste tiden gjort lokale vedtak etter smittevernloven, som blant annet inneholder bestemmelser om karantenepåbud for personer som ankommer kommunene fra bestemte områder i Norge.

Smittevernloven gir kommunene rett til å fatte vedtak for å beskytte befolkningen, men det er viktig at tiltakene står i forhold til det som er målet med dem. Det er Fylkesmannens oppgave å vurdere om tiltak som er satt i verk av kommunene er hensiktsmessige og forholdsmessige. Fylkesmannen har derfor sendt kommunene brev i dag, der vi ber dem sende vedtak de har truffet etter smittevernloven den siste tiden, og de som kommer i framtiden.

- Nå trenger vi kommunenes hjelp til å få oversikten over alle lokale vedtak, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen. Så skal vi hos Fylkesmannen hjelpe til å passe på at kommunenes vedtak er hensiktsmessige, og står i forhold til utfordringene de skal bidra til å løse, sier fylkesmannen. 

Brevet Fylkesmannen i Nordland har sendt kommunene om dette er vedlagt.