Avslår søknad om søndagsåpne butikker

Illustrasjon: Pixabay.com
Illustrasjon: Pixabay.com

Fylkesmannen i Nordland avslår søknad fra Rema 1000 om midlertidig dispensasjon til å holde butikkene i fylket åpent på søn- og helligdager. Kun dagligvarebutikker under hundre kvadratmeter, såkalte «Brustadbuer» kan holde åpent som før.

Rema 1000 Norge AS søkte tidligere denne uken om midlertidig dispensasjon for søndagsåpent under henvisning til utbruddet av Covid-19.

I avslaget skriver Fylkesmannen:

"Landet er som kjent inne i en svært vanskelig situasjon etter utbruddet av Koronaviruset. Det meldes stadig om nye smittetilfeller og myndighetene iverksetter fortløpende tiltak i den hensikt å begrense antallet nye smittetilfeller. Rema 1000 er av den oppfatning at søndagsåpne butikker i denne situasjonen vil være i tråd med myndighetenes anbefalinger om kontaktreduserende tiltak med smittevernformål. Fylkesmannen utelukker ikke at søndagsåpne butikker kan være et positivt tiltak for å begrense Koronasmitten, men dette må vurderes i en større sammenheng.

Hensynet til de ansatte og det forhold at utsalgsstedene kan holde åpent alle hverdager, er et moment som må tillegges betydelig i vurderingen. Vilkåret «særlige grunner» indikerer at det skal foreligge sterke grunner for å tillate søndagsåpent.

En eventuell dispensasjon til Rema 1000 – butikkene i Nordland vil i dette tilfelle resultere i at også de andre dagligvarebutikkene i fylket må gis tilsvarende adgang til søndagsåpent. Søndagsåpent i et slikt omfang, vil etter Fylkesmannens vurdering være i strid med intensjonene bak lov om helligdager- og helligdagsfred. Dessuten vil en dispensasjon være i strid med arbeidsmiljøloven § 10-10 om søndagsarbeid.

Fylkesmannen kan etter en konkret vurdering, og i lys av de sterke innvendinger som er mottatt, jf. foran, vanskelig se at lovens vilkår for dispensasjon her er oppfylt.  

Søknaden fra Rema 1000 oppfattes å gjelde samtlige utsalgssteder i Nordland, med andre ord en generell dispensasjon for søndagsåpent. Slik tillatelse vil i realiteten måtte oppfattes som forskrift. Til dette må det bemerkes at loven ikke åpner for å innvilge en slik generell midlertidig dispensasjon.

Fylkesmannen har etter en samlet vurdering kommet fram til at lovens krav om «særlige grunner» i dette tilfellet ikke anses for oppfylt. Det er her lagt betydelig vekt på lovens intensjoner og de ansattes interesser og behov for fritid. Det er i denne vurderingen også sett hen til Virke, HK og departementets uttalelse i brev av henholdsvis 17.03.20 og 18.03.20.

Dette betyr altså at det kun er de såkalte «Brustadbuer» som kan holde åpent på søndager. Andre dagligvarebutikker må holde stengt.  Det gjøres samtidig oppmerksom på at det kun er Fylkesmannen som etter søknad har myndighet til å innvilge dispensasjon fra bestemmelsene i lov om helligdager- og helligdagsfred."

Se hele svaret fra Fylkesmannen i vedlagte brev (link til brevet)