Anbefaler å flytte grensen mellom Øyer og Lillehammer

Fra Fylkesmannens befaring
Fra Fylkesmannens befaring (Foto: Anne Katrine Fossum)

Fylkesmannen mener kommunegrensen bør endres i tråd med innbyggerinitiativet og sender nå utredning og foreløpig anbefaling på høring.

Fylkesmannen mottok 7. desember 2018 søknad fra innbyggere i Lillehammer kommune om flytting av kommunegrense mellom Øyer og Lillehammer kommuner. Det aktuelle området ligger på vestsiden av Gudbrandsdalslågen, nord i Lillehammer kommune, og søknaden innebærer å flytte dagens grense om lag 200 meter sørover slik at søkerne blir innbyggere i Øyer kommune.

Kommunene ikke enige om flytting

Fylkesmannen i Innlandet har etter oppdrag fra Kommunal- og moderniserings-departementet utredet konsekvensene av en grensejustering mellom de to kommunene. Fylkesmannen kan gjøre vedtak i mindre saker om justering av kommunegrenser dersom det er enighet om en løsning. Denne saken omhandler et lite areal og berører få innbyggere. Fylkesmannen har derfor i to anledninger samlet partene for å belyse saken og sondere mulighetene for å finne en lokal løsning. Det har ikke vært aktuelt for kommunene å komme til enighet. Øyer kommune har vært positive til en justering av grensen, mens Lillehammer kommune ønsker ikke at grensen justeres.

Fylkesmannen har lyttet til innbyggerne

Fylkesmannen har i utredningen lagt vekt på å vurdere de elementene som gjør at søkerne opplever at dagens kommunegrense er uhensiktsmessig. Fylkesmannen har lagt vekt på at grensejusteringer først og fremst bør være et redskap for å tilpasse kommunegrenser til eksisterende samhandlingsmønstre og innbyggernes bruk av kommunale tjenester.

Etter en helhetsvurdering er den foreløpige tilrådningen fra Fylkesmannen at grensen endres i tråd med forslaget som er skissert fra søkerne. Søkernes behov for og bruk av tjenester, innbyggernes tilhørighet og mulighet for demokratisk påvirkning i den kommunen de benytter tjenester er vurdert som de tungtveiende elementene.

Fylkesmannen trekker samtidig frem at begge kommuner viser til et godt etablert samarbeid om å tilrettelegge tjenester for innbyggere også på tvers av grensene. Kommunene samarbeider i dag godt, og det vil være stort behov for samarbeid og samordning i regionen også fremover.

Anbefalingen skal ut på høring

Anbefalingen fra Fylkesmannen er foreløpig. Utredningen og foreløpig anbefaling er nå sendt på høring til Lillehammer kommune, Øyer kommune, Innlandet fylkeskommune og Statens kartverk. Fylkesmannen har bedt om innspill innen 26. juni.  Fylkesmannen skal deretter sende sin endelige utredning og tilrådning til departementet. Det er departementet som avgjør saken.

Les Fylkesmannen sin utredning her