Forvaltningsplaner for Jernåa og Lavåa naturreservater

Fra Lavåa (Foto: Linda Hovde Nordås)
Fra Lavåa (Foto: Linda Hovde Nordås)

Fylkesmannen har nå ferdigstilt forvaltningsplaner for de to naturreservatene Jernåa og Lavåa i Åmot og Hamar kommuner.

Naturreservatene Jernåa og Lavåa ble vernet den 25. januar 2013. Jernåa naturreservat ligger i sin helhel i Åmot kommune, mens Lavåa naturreservat ligger både i Åmot kommune og i Hamar kommune. I mars 2017 ble det meldt om oppstart av forvaltningsplanarbeidet for de to reservatene, et utkast til forvaltningsplaner ble utarbeidet av Fylkesmannen i Innlandet vinteren 2019 og høring av forvaltningsplanene ble gjennomført i april og mai 2019.

Det er gjennom høringsrunden kommet inn fem tilbakemeldinger, alle fem uten innspill/merknader til planene. Tilbakemeldingene kom fra henholdsvis Riksantikvaren, NHO Reiseliv Innlandet, Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen.

Hensikten med en forvaltningsplan er å gi en utdyping av verneforskriften, dvs. å gi mer konkrete og detaljerte regler for skjøtsel, bruk og eventuell tilrettelegging av området. Forvaltningsplanen skal være et aktivt hjelpemiddel for å realisere formålet med vernet og for å avveie brukerinteresser gjennom praktiseringen av verneforskriften.

Forvaltningsplanene finner du på Miljødirektoratet FPNV, under her og i margen til høyre.

Forvaltningsplan for Jernåa naturreservat:
Formålet med opprettelsen av Jernåa naturreservat er å bevare et noenlunde intakt bekkekløftmiljø med gammel fuktig granskog og med alt av tilhørende plante-, sopp- og dyreliv. Det er et betydelig areal med høystaudeskog innenfor reservatet, og reservatet inneholder flere sjeldne og truede karplanter, lav- og sopparter. Området har et areal på ca. 830 dekar.


Forvaltningsplan for Lavåa naturreservat:
Lavåa naturreservat har som formål å bevare et noenlunde intakt bekkekløftmiljø med gammel, rik høystaudegranskog med alt naturlig plante-, sopp- og dyreliv. Området utgjør en spesiell naturtype ved at det består av gammel, rik høystaudegranskog. Reservatet inneholder flere sjeldne og truede lav- og sopparter. Området har et areal på ca. 350 dekar.