Endring av lisensfellingsområde for bjørn i region 5 / Hedmark

Med virkning fra 3. september er lisensfellingsområdet i region 5 endret, slik at Engerdal kommune ikke lenger inngår i fellingsområdet.

Region 5 / Hedmark

Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet den 11. april vedtak om lisensfelling av bjørn i region 5 / Hedmark i 2019. Kvoten ble fastsatt til 5 dyr.

I henhold til rovviltnemndas vedtak kan Fylkesmannen, i samråd med nemndsleder, avslutte lisensfellinga i området der det forekommer binner, dersom det under lisensfelling blir felt en binne.Den 1. september ble det felt en binne i Engerdal kommune. Fylkesmannen endrer med med virkning fra 3. september lisensfellingsområdet slik at det ikke lenger er lisensfelling av bjørn i Engerdal kommune.

Lisensfellingsområdet omfatter grønn sone unntatt grønn sone i Engerdal kommune. I tillegg blå sone i Stor-Elvdal vest for Glomma (jf forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark):

I fellingsområdet inngår følgende kommuner i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal kommuner. I tillegg inngår de deler av kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Åmot, Rendalen og Stor-Elvdal som ligger vest for Glomma.

Fylkesmannen minner om at dersom det felles bjørn på skadefelling, eller det dokumenteres annen irregulær avgang av bjørn i perioden etter at kvote for lisensfelling er vedtatt, så skal denne trekkes fra den vedtatte kvota for lisensfelling. Gjenstående kvote pr. 2. september er på 3 dyr.

Region 3 / Oppland

Rovviltnemnda i region 3 Oppland fattet den 8. august vedtak om lisensfelling av bjørn i region 3 / Oppland i 2019.

Kvote: 1 dyr.
Fellingsområde: Hele region 3 / Oppland.

Nytt telefonnummer hva gjelder kvotetelefon og Fylkesmannens vakttelefon for jegere i region 3/ Oppland, se under emnet "særlige vilkår" lengre ned i nyhetssaken.

Særlige vilkår region 3 og region 5:

De som ønsker å delta på lisensfelling foretar en særskilt registrering i Jegerregisteret www.jegerregisteret.no. Lisensfelling kan bare utøves av registrert lisensjeger. For å kunne registrere seg som lisensjeger må en ha betalt jegeravgift for gjeldende jaktår. Lisensen skal medbringes under felling/fellingsforsøk.

Alle som deltar i lisensfelling plikter å holde seg oppdatert om gjenværende kvote ved å ringe bjørnetelefonen før jaktstart daglig. Opplysninger om kvote fås ved å ringe Fylkesmannens bjørnetelefon: 948 00 525.

Lisensfelling av bjørn krever grunneiers tillatelse.

Binne med unge(-r) er unntatt fra lisensfelling.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette. For verneområder der felling av rovvilt ikke er tillatt i henhold til verneforskriften må det søkes til forvaltningsmyndigheten for området om nødvendig dispensasjon.

Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen (tlf 970 29 840) og Statens naturoppsyn.

Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Fylkesmannen.

Vilt som er avlivet i medhold av naturmangfoldloven § 18 tilfaller i utgangspunktet Viltfondet, jf. lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 48. Når det gjelder lisensfelling på bjørn, beholder jeger/jaktlag kjøttet og skinnet av felt bjørn. Viltfondet opprettholder sin eiendomsrett til prøver og deler av viltet, herunder kraniet.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot brunbjørn skal det uten opphold meldes fra til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. ETHVERT skudd som løsnes mot bjørn skal meldes til overnevnte instanser.

Forøvrig gjelder de krav som følger av forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst.