Naturmangfold

Neslesommerfugl. Foto: Menno Hoekstra
Neslesommerfugl. Foto: Menno Hoekstra

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Fylkesmannen bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Fylkesmennene har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Fylkesmennene deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Fylkesmannen har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


03.02.2020

Masseuttak i Frya elvedelta krever konsesjonsbehandling

Verneverdiene gjør at konsesjonsbehandling er nødvendig. Dette kommer frem i en felles uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune og Norges vassdrags og energidirektorat (NVE)

13.01.2020

Søknad om støtte til vilttiltak

Vi minner om søknadsfristen som er 15. januar 2020. Søknader som omhandler jaktbare arter sendes Innlandet fylkeskommune. Søknader om ikke jaktbare arter sendes Fylkesmannen i Innlandet.

10.01.2020

Hule eiker i Innlandet

I 2019 ble det funnet 28 eiker i Innlandet som kunne defineres som hule eiker, og er beskyttet av naturmangfoldloven gjennom sin status som utvalgt naturtype. Totalt er det nå registrert 340 slike eiketrær i Innlandet fylke.

28.11.2019

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak. Søknadsfristen er 15. januar 2020.

22.10.2019

Større oppmerksomhet om myras betydning

Ifølge en rapport fra FNs klimapanel er 85 prosent av verdens våtmarker ødelagt. Nå skal litt av myra i Innlandet restaureres.

03.07.2019

Oppdatert informasjon om naturtypekartlegging i Innlandet

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2019 bli gjennomført naturtypekartlegging i Gran, Nordre Land, Vestre Slidre, Nord-Aurdal og Løten kommuner. I tillegg vil det gjennomføres supplerende kartlegging i de områdene på Hadeland som ble kartlagt i 2016, og det skal gjennomføres kartlegging i enkelte verneområder.

04.06.2019

Slåttedag på Stenberg

Mjøsmuseet, Toten historielag og Fylkesmannen i Innlandet inviterer til slåttedag på Stenberg, tirsdag 13. august 2019. Slåttedagen er todelt, med kurs i ljåslått på dagen og botanisk vandring i blomsterenga på kvelden. Påmeldingsfristen er 5. august 2019.

13.05.2019

Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2019

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2019 bli gjennomført naturtypekartlegging i Gran, Nordre Land, Vestre Slidre, Nord-Aurdal og Løten kommuner.

04.05.2019

Resultater fra naturtypekartlegging i 2018

Verdifulle naturtyper som ble kartlagt etter Miljødirektoratets instruks i 2018, er nå tilgjengelig på nett, og vil utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i arealforvaltninga.

03.01.2019

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak. Søknadsfristen er 15. januar 2019.