15 millioner til klimatiltak i kommunene i Hedmark og Oppland

(Foto: Pixabay)

Det var rekordstort omfang av søknader om Klimasats-støtte for å redusere utslipp av klimagasser i år. Kommuner i Innlandet fikk støtte til 41 prosjekter og tiltak.

Litt om tiltakene

Blant tiltakene er klimavennlig areal- og transportplanlegging i Løten, Nordre Land og Ringebu. Denne støtten skal bidra til en tydelig ekstraordinær innsats for å innarbeide klimahensyn i kommunens planlegging, utover minimumskravene i gjeldende lovverk. I Sør-Østerdal er det gitt en støtte på 1,5 millioner til et prosjekt knyttet til fossilfri transport. Det er gitt midler til prosjekter for klimagass-kutt i landbruket i Hamar, Løten, Stange og Østre Toten. I tillegg kommer biogassprosjekter i flere kommuner både i Hedmark og Oppland.  Arbeid med klimavennlige offentlige innkjøp var prioritert ved årets tildeling. Hamar, sammen med Løten og Stange, og Gjøvik fikk tilskudd til dette. Mange kommuner faser ut sine fossile tjenestebiler til fordel for fossilfrie biler. Det er gitt støtte til el-ladepunkter til dette i mange kommuner. En rekke kommuner har dannet interkommunale klimanettverk, og disse har fått støtte. En del sykkeltiltak har også fått støtte.

Det er gitt totalt 4,9 millioner kroner til 17 tiltak og prosjekter i Hedmarkskommuner. Tilsvarende tall i Oppland er 9,8 millioner til 24 tiltak og prosjekter. Gjøvik kommune er spesielt aktive, med et bredt spekter av klimatiltak. De har fått tilsagn om nærmere 2,5 millioner kroner til seks ulike tiltak. Østre Toten kommune har fått aller mest i år, med nesten 3,5 millioner i tilsagn til fire tiltak.

Som vedlegg til denne saken finner du en detaljert oversikt over tiltakene som fikk støtte i Hedmark og Oppland i år. 

Hva er Klimasats?

Klimasats er en støtteordning for klimatiltak i kommunene, opprettet i 2016. Støtte skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavsutslippssamfunnet. Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd. Det var satt av drøyt 200 millioner til ordningen i 2019, mer enn i noe annet tidligere år. Miljødirektoratet behandler søknadene og fordeler midlene.

Les mer om ordningen her.