Glasopor påvist i Mjøsa

Glasopor ved Åsårbrue i Sel (foto: Stein Egil Granli)
Glasopor ved Åsårbrue i Sel (foto: Stein Egil Granli)

Betydelige mengder glasopor er fraktet nedover Ottavassdraget og Gudbrandsdalslågen under tre flomhendelser i vår. Skumglasset fra Skjåk er nå kommet til Mjøsa.

Fylkesmannen har mottat meldinger om funn av glasopor flere steder langs Gudbrandsdalslågen og i Mjøsa. Så langt vurderer vi at mengdene er så spredt og fortynna at det ikke vil bli akuelt å iverksette innsats fra Fylkesmannen. Spredt glasopor er skjemmende og må ses på som forsøpling. Det vil være naturlig at kommunene ser an situasjonen dersom det kommer meldinger om større ansamlinger, og samtidig vurderer sin rolle som forsøplingsmyndighet. Det kan være klokt å ta kontakt med grunneiere i områder langs Lågen og Mjøsa der det eventuelt oppstår større ansamlinger med glasopor.

Opprydding av glasopor i forurensede områder i regi av Fylkesmannen er stoppet inntil videre på grunn av høy vannstand i Ottavassdraget. Det vil bli foretatt ny vurdering om oppryddingsarbeidet skal gjenopptas når vannstanden har gått tilbake.

Mannskaper fra Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) og Vågå brannvesen har gjort forsøk på å sette ut lenser for å ta opp glasopor som flyter nedover Ottavassdraget. Forsøkene har vært mislykket pga svært sterk strøm i vassdraget. Erfaringer tilsier at det også nær utoset på Vågåvatnet vil være for sterk strøm for bruk av lenser. På dette tidspunktet er det derfor ikke aktuelt å iverksette nye forsøk på å ta opp glasopor. Situasjonen følges opp fortløpende fra Fylkesmannen.

 

Kontaktpersoner