Ber om innspill til varsel om fornyet tillatelse Forestia as avd Braskereidfoss

sponplater Forestia as
sponplater Forestia as

Fylkesmannen forhåndsvarsler fornyet tillatelse etter forurensningsloven for Forestia as avd Braskereidfoss. Merknader til utkast og foreslåtte vilkår kan sendes oss innen 3 uker. 

Forestia as avd Braskereidfoss har i dag en tillatelse til utslipp fra 2009. Denne skal oppdateres fordi det gjøres gjeldende generelle miljøkrav for denne bransjen som følge av EUs industriutslippsdirektiv. 

Bedriften produserer sponplater og har bl a et biobrenselanlegg for oppvarming av spontørke. Dermed gjelder grenseverdier for utslipp av ulike forurensninger til luft, blant annet støv. Det betyr at det må gjøres målinger av utslipp til luft for flere typer stoffer enn det som har vært til nå.

Bedriften har ikke utslipp av prosessavløpsvann, men det er registrert forurenset grunn i området. Utslipp av støy foreslås nå regulert med grenseverdier, og støysituasjonen skal dokumenteres. 

Vi viser til flere detaljer i brev fra Fylkesmannen og utkast til fornyet tillatelse med vilkår.

Merknader og kommentarer til utkastet og foreslåtte vilkår kan sendes til Fylkesmannen. Etter dette vil det bli fattet vedtak om tillatelse som kan påklages.

Frist for innsending: 20. oktober 2019.

Merknader kan sendes som brevpost eller e-post. Fylkesmannen ber også Våler kommune om innspill i saken. Naboer varsels med brevpost.

Adresser til Fylkesmannen i Innlandet:

e-post: fminpost@fylkesmannen.no

brevpost: Fylkesmannen i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer