Fisk i regulerte vassdrag

Formål og virkeområde

Prosjektet "Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland" startet 01.01.1989. Prosjektet er en alternativ organisering og drift av fiskebiologiske etterundersøkelser i regulerte vassdrag. Hensikten med prosjektet er å samordne driften av de fiskebiologiske etterundersøkelsene i fylket samt å følge opp undersøkelser med tiltak, for å få en bedre utnyttelse av de ressurser som brukes til fisketiltak i regulerte vassdrag. Prosjektet inkluderer dessuten hele Mjøsa i forståelse med Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Deltagere

Prosjektet er et samarbeid mellom

Styring og finansiering

En styringsgruppe har det administrative ansvaret for prosjektet, mens Fylkesmannen har ansvaret for det faglige innholdet og fremdriften i prosjektet. Prosjektleder og -medarbeider er tilsatt hos Fylkesmannen. Alle regulantene som bidrar i prosjektet har mulighet til å stille med en person i styringsgruppen. Fylkesmannen og fylkeskommunen har en representant hver i styret. I tillegg deltar prosjektlederne for vannområdene Mjøsa, Randsfjorden og Valdres for å ivareta allmenne interesser. Prosjektet finansieres av de deltagende regulanter.