Beitenæringa i Innlandet investerer i fellestiltak i utmarka

(Foto: Foto: Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen i Innlandet)

Beitenæringa i Oppland og beitenæringa i Hedmark ligger på topp i landet når det gjelder antall søknader til ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».

Fylkesmannen i Innlandet mottok i alt 60 søknader fra Oppland, fra 54 beitelag fordelt på 21 kommuner, og med et omsøkt beløp på 6,3 mill kroner. Årets ramme til «Tilskudd til tiltak i beiteområder» i Oppland er 1 830 000 kroner, og disse midlene er nå fordelt på 60 ulike tiltak i 49 beitelag. I tillegg er det gitt tilskudd til Oppland radiobjøllelag.

Fra Hedmark har en fått inn 70 søknader med en kostnadsramme på over 6 mill. kroner. Årets ramme til «Tilskudd til tiltak i beiteområder» i Hedmark er på 1 500 000 kroner. 81 tiltak har fått innvilget tilskudd. Det er hovedsakelig beitelag som søker og får innvilget tilskudd, men en har også en god del søknader fra enkeltbrukere der en innvilger tilskudd til ulike tiltak.

Som tidligere er det stor etterspørsel etter tilskudd til små og store sankekveer/-anlegg i begge fylkene. Det er bevilget tilskudd til mange ulike «sankesystemer», både for sau og for storfe, alt fra enkle salt- og sankefeller til store samle-, veie- og sorteringsanlegg. En har også fått inn mange søknader om tilskudd til sperregjerder. Dette er et tiltak Fylkesmannen i Innlandet prioriterer. De fleste søknadene om tilskudd til sperregjerder er fellesprosjekter og relativt omfattende i strekning og kostnader. Flere av disse prosjektene går over flere år.

Fylkesmannen i Innlandet har i år, etter føringer fra LMD/Landbruksdirektoratet, prioritert tilskudd til elektronisk overvåkningsutstyr. I Oppland er tilskuddet gitt til Oppland radiobjøllelag, som etter søknad, leier ut overvåkingsutstyr til enkeltbrukere. I Hedmark gis det tilskudd direkte til beitebrukere og beitelag.

Ved siden av sankeanlegg og sperregjerder, er det bevilget tilskudd til ferister, mobile sankeanlegg, saltsteinsautomater, gjeterbuer, rydding av råk og sti, beredskapskveer, vegetasjonskartlegging og planlegging/utredningstiltak.

Tabellene nedenfor viser en oversikt over hvilke tiltak som har fått innvilget tilskudd i Oppland og i Hedmark.

Ulike typer tiltak som har fått innvilget tilskudd i 2019 i Oppland

 

Tiltak

Antall tiltak

Sum tilskudd

1

Sankekveer for sau

17

372 000

2

Sankekveer for storfe

8

256 000

3

Sperregjerder

10

352 000

4

Mobile grinder

3

34 000

5

Gjeterbuer

2

75 000

6

Ferister

5

225 000

7

Saltsteinsautomater

3

20 000

8

Beredskapskveer

1

25 000

9

Rydding av råk/sti

3

34 000

10

Vegetasjonskartlegging

2

110 000

11

Elektronisk overvåking/radiobjøller

1

320 000

 

Sum tiltak

60

1 823 000

 

Ulike typer tiltak som har fått innvilget tilskudd i 2019 i Hedmark

 

Tiltak

Antall tiltak

Sum tilskudd

1

Sankekveer for sau

12

250 500

2

Sankekveer for storfe

5

176 200

3

Sperregjerder

18

378 000

4

Mobile sankeanlegg

5

85 000

5

Gjeterbu

0

0

6

Ferister

1

25 000

7

Saltsteinsautomater/-plasser

7

87 000

8

Beredskapskveer

0

0

9

Rydding av råk/sti

1

10 000

10

Vegetasjonskartlegging

0

0

11

Elektronisk overvåking/radiobjøller

28

465 000

12

Planlegging og utredning

3

62 100

13

Bru

1

30 000

 

Sum tiltak

81

1 568 800

 

Oppland har om lag 265 000 søyer og lam på utmarksbeite, og Hedmark om lag 110 000 søyer og lam, og Innlandet er den absolutt største utmarksbeiteregionen i Norge. En svært stor andel av produsentene er medlem av et beitelag/fellesbeite. I Oppland er det 88 beitelag for sau og storfe som er inndelt i 135 beiteområder. Hedmark har 56 beitelag og 64 beiteområder med sau i 18 av sine 22 kommuner.

Beitelaga investerer årlig i mange ulike prosjekter som er nødvendig for best mulig utnyttelse av beitene i utmarka. Tiltaka er også viktige for å kunne redusere tap av dyr på utmarksbeite og tiltaka er nyttige og nødvendige for godt samarbeid i beitelaga. Beitelaga er viktige, og sau og storfe-produsentene samarbeider om tilsyn og sanking, samt bygging og vedlikehold av fellestiltak som sperregjerder og sankekveer. 

Det er både i Oppland og Hedmark et økende antall med storfe på utmarksbeite. Oppland har om lag 47 000 storfe på utmarksbeite fra 1 100 besetninger og Hedmark om lag 20 00 storfe fra
400 besetninger.