Redusert kapasitet til annet enn koronasaker

Interiør, Rosenlund (Fylkesmannen i Innlandet), Lillehammer.
Interiør, Rosenlund (Fylkesmannen i Innlandet), Lillehammer. (Foto: Ivar Ødegaard)

Fylkesmannen setter inn store ressurser på å håndtere og hindre koronaspredningen sammen med andre myndigheter. Alle enheter er involvert i dette, noe som innebærer noe mindre kapasitet til annen saksbehandling.

Hos Fylkesmannen i Innlandet er mange ansatte nå satt til oppgaver som har med korona-bekjempelsen å gjøre. Noen oppgaver, blant annet innen helse- og vergemål, er det sikret ressurser til å behandle slike saker etter vanlige frister. For andre saker kan behandlingstiden bli forlenget.

Med en pågående pandemi er Fylkesmannen bindeleddet mellom kommunene og andre som har ansvaret for å begrense smittespredningen. Mange av de ansatte er involvert i den store jobben som nå gjøres for å bistå kommunene, gi informasjon til befolkningen og media i Innlandet og rapportere behov, råd og fakta til nasjonale myndigheter.

Ingen oppgaver er foreløpig kansellert eller opphørt, men saksgang vil altså bli påvirket. Vi sikrer saksbehandlingen i henhold til planene våre, og har noen  prioriterte rettighetssak og saker med betydning for borgeres «ve og vel». De «akutte» oppgavene våre er:

 • Begjæring om innsyn
 • Begjæring om partsinnsyn
 • Fra Sivilombudsmannen
 • Fritak fra taushetsplikt
 • Manuelle utbetalinger – produksjonstilskudd osv.
 • Melding/klage om psykososialt skolemiljø (lite aktuelt akkurat nå)
 • Tvangsmedisinering
 • Hjemhenting av alvorlig psykisk syk fra utlandet
 • Begjæring av midlt. verge for mindreårig (ved avhør)
 • Klager på bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner
 • Felling rovvilt der dette gjør/kan gjøre skade på husdyr og tamrein.
 • Tvangsvedtak kap 9 i helse -og omsorgstjenesteloven
 • Tvangsvedtak etter kap 9A i pasient og brukerrettighetsloven
 • Nødhjelpssaker sosial stønad
 • Sak om midlertidig bolig