Vellykket tilskuddsordning for psykologer i kommunene

Helsedirektoratet kan melde om at ordninga med tilskudd til psykologer i kommunen har vært en suksess.

Formålet med ordningen har vært å rekruttere psykologer til kommunene for å styrke kompetansen og kvaliteten innen psykisk helse, rus, vold- og traumefeltet.

Helsedirektoratet skriver i sin melding at tallene på landsbasis viser at det i 2018 ble gitt tilskudd til 550 psykologstillinger i 311 kommuner og bydeler. De mener at dette viser at mange kommuner har jobbet målrettet og systematisk for å øke rekrutteringen, og oppfordrer de som ennå ikke har ansatt psykolog, til å tenke kreativt. Interkommunalt samarbeid kan være en løsning for flere av de mindre kommunene.

I Innlandet har det i 2019 blitt gitt tilskudd til 46 av 48 kommuner, til totalt 54 psykologstillinger. Alle som har søkt, har fått tilskudd.

Fylkesmannen ønsker å bidra til at det blir etablert et nettverk for psykologene i kommunene i Innlandet, og vil invitere til en dialog for å høre om hvordan dette best kan løses.